1 januari 2020; de inwerkingtreding van de WAB

Het nieuwe jaar is aangebroken en daarmee is ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. U heeft ongetwijfeld al veel over deze nieuwe wet gelezen. In deze column zetten we nog eenmaal kort op een rij welke veranderingen de WAB allemaal met zich mee brengt.

Flexibele arbeid

Allereerst brengt de WAB wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid met zich mee. Een werkgever is verplicht om binnen een maand nadat een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de werknemer een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang in de voorgaande 12 maanden.

Ketenregeling

Ook de ketenregeling wordt gewijzigd. De duur van de keten van bepaalde tijd contracten wordt 36 maanden. Het maximale aantal contracten van drie blijft wel gelijk. Daarnaast wijzigt de regelgeving rondom payrolling. Het uitzendbeding geldt bijvoorbeeld niet meer voor payrollbedrijven en daarmee geldt ook de ketenregeling niet meer voor hen.

Ontslagrecht

In het ontslagrecht brengt de WAB ook een aantal wijzigingen met zich mee. Er is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Ontslag is nu mogelijk op grond van een cumulatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de reeds bekende ontslaggronden.

Transitievergoeding

Ook de transitievergoeding wordt gewijzigd. Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst wordt nu al transitievergoeding opgebouwd. Dit is niet meer pas na 24 maanden. Ook wordt geen onderscheid meer gemaakt in leeftijd van de werknemer. Voor iedere werknemer is de vergoeding nu 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Daarnaast wordt de compensatie voor de transitievergoeding in geval van beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ingevoerd.

Wnra

Tot slot is ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Deze wet brengt met zich mee dat de rechtspositie van ambtenaren in het vervolg zoveel mogelijk gelijk is aan de rechtspositie van gewone werknemers. Hierover leest u in een latere column meer.