37 erfgenamen; is er een rol voor de executeur?

In de meeste nalatenschappen zijn er meerdere erfgenamen. Een nalatenschap met 37 erfgenamen komt echter niet zo vaak voor. Toch diende de rechtbank in Rotterdam onlangs te oordelen over een vraagstuk in een internationale nalatenschap met 37 erfgenamen.

37 erfgenamen, 37 belangen

U zult begrijpen dat het lastig is om met 37 personen en dus 37 belangen tot een eensluidende oplossing tot afwikkeling van de nalatenschap te komen. In deze zaak bleek dat ook. De erfgenamen verschilden van mening over hun aandeel in de nalatenschap.

Om in de rechtbank niet alle 37 erfgenamen apart te hoeven horen en inlichtingen bij hen te vergaren, heeft de executeur gevraagd aan de rechtbank om alle erfgenamen te kunnen vertegenwoordigen. De executeur zou dan slechts een formele rol spelen en geen inhoudelijk standpunt innemen. De erfgenamen zouden dan wel ieder inhoudelijk hun standpunten kenbaar maken.

Taak executeur

De rechtbank kon dit verzoek van de executeur, hoe goedbedoeld het ook was, echter niet toelaten. De procedure zag met name op uitleg van het testament en dan met name in welke mate iedere erfgenaam gerechtigd was tot de nalatenschap, dus wel aandeel zij ieder hadden in de nalatenschap. De taak van de executeur ziet echter niet op verdeling van de nalatenschap, maar op het beheer van de nalatenschap. Het beheer van de nalatenschap zorgt er voor dat de nalatenschap gereed gemaakt wordt voor de verdeling, in de verdeling zelf heeft de executeur dus geen rol meer.

Hoe gemakkelijk het dus voor de rechtbank was geweest indien één persoon alle erfgenamen zou vertegenwoordigen, is deze rol niet weggelegd voor de executeur.