Aanzegverplichting

De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever verplicht is om de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te melden of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.

 

Wanneer geldt de aanzegverplichting?

De werkgever is verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen.

 

Hoe moet aangezegd worden?

De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren. Als de werkgever aangeeft het dienstverband te willen voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten.

 

Schriftelijk

Voor het schriftelijkheidsvereiste is belangrijk dat bewijsbaar is dat de werknemer de aanzegging heeft ontvangen. Het verdient daarom aanbeveling om de aanzegging per aangetekende post te versturen. Ook kan de aanzegbrief overhandigd worden aan de werknemer, waarna de werknemer voor ontvangst tekent. Ook een WhatsApp-bericht is voldoende voor het schriftelijkheidsvereiste. De ontvangst kan aangetoond worden door een reactie van de werknemer. Aan het schriftelijkheidsvereiste is tevens voldaan indien de werkgever de aanzegging per e-mail aan de werknemer verstuurt. De werknemer moet dan wel de ontvangst bevestigen.

 

Werknemer moet bewijzen e-mail niet te hebben ontvangen

Afgelopen juli oordeelde de rechtbank Rotterdam dat als de werknemer stelt deze e-mail niet te hebben ontvangen, dat hij zijn stelling dient te onderbouwen. Alleen de stelling innemen dat de
e-mail niet is ontvangen is niet voldoende. De werkgever heeft de werknemer op 24 februari een
e-mail gestuurd met daarin de mededeling dat de arbeidsovereenkomst per 1 april niet wordt verlengd. De werknemer geeft aan dat hij tijdens zijn bezoek aan de bedrijfsarts op 29 maart voor het eerst hoort dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De werkgever legt in de procedure een e-mailoverzicht over van de IT-afdeling waaruit blijkt dat de e-mail wel degelijk is verzonden. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever aan de aanzegverplichting heeft voldaan. Dat blijkt uit de e-mail en het overzicht van de IT-afdeling. De ontkenning van de werknemer dat de e-mail is ontvangen, is niet voldoende om aan te nemen dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan zijn aanzegverplichting. Als een e-mail niet aankomt, moet hier een aanleiding voor zijn. De werknemer moet zijn stelling onderbouwen dat hij de e-mail niet heeft ontvangen.

 

Mijn werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting. Ik wil graag advies.

 

Welke sancties staan er op te laat of niet aanzeggen?

Indien de werkgever de aanzegverplichting niet naleeft, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand. Indien de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, dan geldt een vergoeding naar rato. De termijn van te laat aanzeggen is tevens de periode waarover de vergoeding verschuldigd is. Indien de werkgever bijvoorbeeld een week te laat aanzegt, dan is hij een vergoeding gelijk aan het loon voor een week verschuldigd. De werknemer dient echter wel binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst aanspraak te maken op de boete. Nadien kan de boete niet meer ingevorderd worden.

 

Geen vergoeding ondanks niet naleven van eisen aanzegverplichting

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat ondanks het feit dat de werkgever niet had voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste, het toch onaanvaardbaar is om hem een aanzegvergoeding te laten betalen. De werkgever had de werknemer op 22 februari mondeling laten weten dat de arbeidsovereenkomst per 3 april niet verlengd zou worden. Vervolgens hebben de werkgever en de werknemer contact gehouden met betrekking tot de afwikkeling van het dienstverband. In deze correspondentie werd echter niet expliciet bevestigd dat de arbeidsovereenkomst niet werd voortgezet. Uit correspondentie bleek dat geen onduidelijkheid  bestond over de vraag of de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet. Omdat de werknemer daardoor de mogelijkheid heeft gehad om tijdig naar ander werk te zoeken c.q. maatregelen te treffen om het verlies van inkomen op te vangen, acht de kantonrechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de werknemer aanspraak maakt op een aanzegvergoeding.

 

Heeft jouw werkgever zich niet gehouden aan de aanzegplicht en wens je hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.