Blog

Nieuwsberichten

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Scholingsplicht

De werkgever is verplicht zijn werknemers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Wanneer een functie komt te vervallen of wanneer een [...]

Versoepeling van de RVU

De RVU (regeling vervroegd uittreden) is een van de mogelijkheden voor werknemers om eerder met pensioen te gaan. Bent u een werknemer die, bijvoorbeeld door het uitoefenen van zwaar werk, niet [...]

Mondkapjesplicht

Mag uw werkgever u verplichten tot het dragen van een mondkapje? Wanneer kan uw werkgever dat in alle redelijkheid van u vragen? En kan uw werkgever uw loonbetaling opschorten en u de toegang tot [...]

Mediation

Mediation wordt steeds vaker gebruikt bij arbeidsconflicten. Bent u verplicht om aan mediation mee te werken? Wat indien de mediation mislukt? Deelname aan een mediation gebeurt op basis van [...]

Onterven van uw kind

Onterven van uw kind: wat zijn de juridische gevolgen?  Regelmatig doen er bij gezinnen situaties voor waarin een kind onterven een serieuze overweging is. Onterving komt dan ook steeds [...]

Wie treft de blaam?

Vanwege een arbeidsconflict waren de gemoederen zo hoog opgelopen dat zowel de werkgever als de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzochten. Casus Werkneemster was sinds maart 2015 [...]

De stalkende erfgenaam

Gelukkig zijn veel mensen in staat om een nalatenschap in goed overleg af te wikkelen. In zogenoemde “ruzieboedels” kan het dienstig zijn een derde in te schakelen om te bezien of er onder diens [...]

Werk je ook zo hard?

Stress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Vooral werknemers tussen de 25 en 35 jaar kampen veel met werkstress. Maken we dan met zijn allen zulke lange werkdagen? En hoe is dat eigenlijk [...]

Ketenaansprakelijkheid

Een werkgever is verantwoordelijk voor het betalen van loon en voor het inhouden en afdragen van loonbelasting van eigen personeel. Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever ook aansprakelijk voor [...]

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is de meest verstrekkende maatregel die een werkgever kan nemen ten aanzien van een werknemer.  De gevolgen voor de werknemer zijn vergaand. Om die reden mag een [...]

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Een werknemer dient daarvoor echter wel minimaal twee jaar in [...]

Wilsrechten

Indien iemand overlijdt en geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Als erflater  een echtgenoot en ten minste één kind heeft achtergelaten, dan is de zogenoemde [...]

Aanzegverplichting

De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever verplicht is om de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te melden of de arbeidsovereenkomst wordt [...]

De executeur

De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van (een deel van) de nalatenschap. Vanaf 2003 kan een executeur alleen bij testament worden benoemd. Voor 2003 kon dat ook bij codicil. Een [...]

Bovenwettelijke WW

Begin januari 2018 was in het Financieel Dagblad te lezen dat het kabinet wil dat de bovenwettelijke WW wordt afgeschaft. De werkgevers en vakbonden in het primair onderwijs vinden dat het [...]

Getuigenverhoor

In een gerechtelijke procedure worden veel schriftelijke bewijsstukken uitgewisseld. Hieronder vallen ook getuigenverklaringen. Iemand verklaart dan wat hij heeft gezien of gehoord. Maar soms is [...]

Notaris of advocaat?

Voor wie met een erfenis  te maken krijgt, is niet altijd helder bij wie men voor hulp terecht kan. Wat doet de notaris en wat doet een advocaat? In dit artikel wordt daarop ingegaan.   [...]

Arbeidsongeschiktheid

Wat is arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door een ziekte of een ongeval jouw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitoefenen. Als je ziek bent, betekent dat niet [...]

Nieuwe Privacywet!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (ook wel de Privacywet of AVG). De AVG is van toepassing op activiteiten van ondernemingen in de EU die [...]

Onterfd, en nu?

U komt er achter dat u bent onterfd door (één van) uw ouders en vraagt zich af of dat zomaar kan en of u daar iets tegen kunt doen. U kunt als kind daadwerkelijk onterfd worden, wat betekent dat [...]

Wetswijzigingen 2018

Wat verandert er voor jou in 2018? Het nieuwe jaar is weer ingeluid. Dat betekent ook wijzigingen in wetgeving. In 2018 zijn/worden er onder andere wijzigingen ingevoerd met betrekking tot loon, [...]

Kleine pensioenen

Op 21 november 2017 is het wetsvoorstel Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment kunnen kleine pensioenen, tot € 470,– per jaar, [...]

Payrolling

Wat is payrolling? Payrolling is een soort uitzenden op basis van een uitzendovereenkomst. Het verschil is dat een payroll werknemer in dienst is van een onderneming; de opdrachtgevende [...]