Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

In een eerdere blog hebt u kunnen lezen dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding aan een werknemer die langer dan twee jaar ziek is (geweest). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de transitievergoeding wel eerst zijn betaald aan de werknemer.

Regeling compensatie transitievergoeding

De Wet Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte regelt de compensatie van de transitievergoeding aan werkgevers. De regels met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie zijn vastgelegd in de regeling compensatie transitievergoeding.

Inwerkingtreding

De regeling compensatie transitievergoeding treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en houdt in dat werkgevers een verzoek aan het UWV kunnen doen om een vergoeding te verkrijgen voor een betaalde transitievergoeding aan een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege het feit dat de werknemers wegens ziekte niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Het kan dan gaan om een vergoeding die door de werkgever is verstrekt op of na 1 april 2020 of een vergoeding die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is verstrekt. De aanvraag voor compensatie van vergoedingen voor 1 april 2020, dient gedaan te worden binnen zes maanden na inwerkingtreding van de regeling. Voor de andere aanvragen geldt dat deze gedaan dient te worden binnen zes maanden na betaling van de volledige vergoeding.

Verwachting

De verwachting is dat de nieuwe regeling zal meebrengen dat werkgevers minder vaak zullen kiezen voor het slapend houden van een dienstverband. De werkgever ontvangt namelijk compensatie voor de transitievergoeding en loopt bij beëindiging van het dienstverband niet meer het risico dat de werknemer herstelt en aanspraak maakt op hervatting van de werkzaamheden.