Coronavirus en de werkplek

Nederland is in de ban van het coronavirus. Het is het gesprek van de dag, ook op de werkvloer. Maar ook op de werkvloer bestaat een risico op besmetting indien een collega lijdt aan het coronavirus. Wat als werkgever te doen? Welke voorzorgsmaatregelen kan de werkgever nemen en waartoe is hij verplicht?

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft een wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken, moet een werkgever zoveel mogelijk doen om verspreiding op de werkvloer tegen te gaan. Maar ook van de werknemers mag verwacht worden dat zij zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van collega’s.

Thuiswerken

Nog voordat de overheid de strengere maatregelen aankondigde, waren sommige bedrijven er al toe overgegaan om werknemers die in besmette gebieden zijn geweest te verzoeken om minimaal twee weken thuis te werken indien mogelijk. De vraag is of dit ook kan worden verplicht. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij de informatie en adviezen van het RIVM volgt. De meeste werkgevers zijn hier reeds toe overgegaan. Alleen voor werknemers in de zogenaamde vitale beroepen is het vaak niet mogelijk om te realiseren.

Loondoorbetaling en vakantiedagen

Veel werknemers vragen zich af of zij wel recht op loon hebben als zij door hun werkgever worden vrijgesteld van werk omdat er eenvoudigweg te weinig werk voor ze is. Vrijstelling van werk komt voor risico van de werkgever, dus werknemers behouden recht op loon. Wel hebben werkgevers op grond van de noodmaatregelen de mogelijkheid om loonsubsidie aan te vragen.
Evenmin mogen werkgevers werknemers verplichting om vakantiedagen op te nemen tijdens de vrijstelling of in verband met thuiswerken.

Andere maatregelen?

Naast de maatregel om werknemers thuis te laten werken, zal de werkgever zijn medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte moeten stellen van welke maatregelen zij, gezamenlijk met de medewerkers, moet treffen, zoals het wassen van de handen, het gebruik van desinfecterende gel, de instructie om geen handen te schudden.

Niet opvolgen instructies

Als medewerkers de instructies niet opvolgen, kan sprake zijn van strijd met goed werknemerschap. Naar gelang de situatie, kan zulks aanleiding zijn om een werknemer te schorsen. Daartoe zal niet lichtvaardig mogen worden overgegaan. Als de werkgever geconfronteerd wordt met werknemers die zich ziek melden, terwijl het vermoeden bestaat dat de werknemer mogelijk besmet is met het coronavirus, dan is het raadzaam om de bedrijfsarts in te schakelen.