Discussie over re-integratie

Het kan zijn dat discussie bestaat over de vraag of u zich wel voldoende inspant voor uw re-integratie. Mogelijk twijfelt uw werkgever eraan of u wel echt ziek bent. Werkgevers dreigen soms om het loon stop te zetten en soms zelfs met ontslag. In dergelijke gevallen kunt u het beste overleggen met een ervaren arbeidsrechtadvocaat.

Vanaf de ziekmelding hebben uw werkgever en u over en weer verplichtingen om u als werknemer te laten herstellen en te laten re-integreren.

Vanaf het moment dat u zich ziek meldt, heeft uw werkgever een aantal verplichtingen. Niet alleen moet hij het loon in de eerste 104 weken blijven doorbetalen, hij is ook verantwoordelijk voor uw
re-integratie, waardoor een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen. Die laatste verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter.

De Wet verbetering poortwachter schrijft ook voor dat u zich, gedurende uw ziekteperiode, flexibel moet opstellen en dat u moet meewerken aan een zogenoemd stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie.

Als u onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie, u weigert bijvoorbeeld het plan van aanpak te ondertekenen of u weigert om passende arbeid te accepteren, dan kan de werkgever sancties nemen, bij voorbeeld door uw loon op te schorten. Daarentegen bent u als werknemer bevoed de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte.

Zo brak een werkneemster haar arm en verscheen niet meer op haar werk. Haar werkgeefster zette vervolgens twee maanden later de loondoorbetaling stop. De bedrijfsarts achtte haar op enig moment in staat om vier uur per dag te werken. Haar werkgeefster riep haar op om op werk te verschijnen. De werkneemster gaf hieraan geen gehoor gezien het achterstallig salaris. De Hoge Raad oordeelde dat  tussen de loonvordering van de werkneemster en haar verbintenis om te voldoen aan
re-integratieverplichtingen voldoende samenhang bestaat om opschorting te rechtvaardigen.

Schipper & Lof Advocaten

Astrid Lof