(geen) onrechtmatige verwerking persoonsgegevens

Een gesprek tussen een werkneemster en een onderzoeksbureau wordt met toestemming van de werkneemster opgenomen. Later deelt zij het onderzoeksbureau mee dat zij geen toestemming geeft voor het delen van de gegevens met derden, waaronder de werkgever. Het onderzoeksbureau doet dit toch. Is er nu sprake van een onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de werkneemster op grond van de AVG? De kantonrechter oordeelde van niet.

Casus

Wat was er aan de hand? Een klant van de werkgever heeft bij de werkgever klachten geuit over het gedrag van de werkneemster. De werkgever heeft daarop een onderzoeksbureau benaderd om een onafhankelijk onderzoek te doen. Zoals gezegd heeft het onderzoeksbureau een geluidsopname van het gesprek gemaakt. In de conclusie van rapport staat onder andere dat werkneemster zich op een onwenselijke en grensoverschrijdende wijze heeft gedragen. Het rapport komt bij de werkgever terecht en de werkneemsters verzoekt werkgever het rapport te verwijderen, omdat haar persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zouden zijn verkregen.

Toestemming werkneemster

Omdat de werkneemster kenbaar heeft gemaakt geen toestemming te verlenen voor het delen van de gegevens, berust de verwerking niet op toestemming van de werkneemster. De werkgever doet echter een beroep op een andere verwerkingsgrond; de verwerking was noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van werkgever, omdat de werkgever de verplichting heeft om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

Belangenafweging

De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het belang van de werkgever boven het belang van de werkneemster gaat. De wettelijke plicht van de werkgever rechtvaardigt namelijk een inbreuk in het privéleven van de werkneemster en er waren geen minder ingrijpende middelen voorhanden om het onderzoeksdoel te realiseren. Het onderzoeksbureau heeft zich namelijk niet verder in het privéleven van de werkneemster gemengd dan noodzakelijk.

Hebt u ook te maken met een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op!