Looncompensatieregeling bij uitval door ziekte: de “no-risk polis”

Als werkgever kunt u twijfelen om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat u vrees kunt hebben voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten. Als werkgever bent u immers verplicht om het loon bij ziekte gedurende 104 weken, althans tenminste 70% daarvan, door te betalen. Deze vrees kan onterecht zijn; u kunt als werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst heeft of neemt, mogelijk gebruikmaken van de no-riskpolis of compensatieregeling van het UWV. Met de no-riskpolis ontvangt u als werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een financiële compensatie voor de loondoorbetaling in de vorm van een Ziektewetuitkering.  Voor de specifieke medewerker moet gelden dat voor hem of haar de no-riskpolis geldt ofwel dat deze werknemer de zogenoemde no-riskstatus heeft.

Uit onderzoek van UWV is aangetoond dat werkgevers te weinig op de hoogte zijn van de voordelen van de no-riskpolis. De no-riskpolis is echter een zeer interessante regeling voor werkgevers, maar de meeste werkgevers profiteren er dus niet of onvoldoende van blijkt uit het onderzoek. Als de no-riskpolis van toepassing is, levert het u namelijk de volgende voordelen op:

  1. U hoeft uw werknemer minder of geen loon te betalen tijdens zijn ziekte. Hij krijgt een Ziektewetuitkering via het UWV.
  2. Als deze werknemer onverhoopt twee jaar ziek blijft, dan wordt een eventuele nieuwe WIA-uitkering niet aan u doorberekend.
  3. Omdat de Ziektewetuitkeringen worden betaald door UWV, worden de ziekmeldingen niet meegerekend als schadelast bij uw verzuimverzekeraar. Het heeft daardoor geen effect op toekomstige premies.

Als werkgever kunt u dan ook vrij eenvoudig uitkeringslasten beperken door na te gaan of de nieuwe werknemer onder de no-riskpolis valt. Vragen naar de no-riskstatus mag zodra uw werknemer twee maanden in dienst is. Eerder is in verband met de wetgeving rond privacy en discriminatie niet toegestaan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regelhulp financieel CV gemaakt. Hier ziet u snel en eenvoudig wat de financiële voordelen voor u kunnen zijn, bij gebruik van de regeling, als u een nieuwe medewerker aanneemt.

Standaard valt een medewerker vijf jaar onder de no-riskpolis. In bepaalde gevallen – bijvoorbeeld bij een hoger risico op ernstige gezondheidsklachten – is een verlenging van nog eens vijf jaar mogelijk. Deze verlenging moet door de werknemer zelf worden aangevraagd. Dit kan vanaf zes maanden voordat de no-riskpolis afloopt.

Daarnaast is er nog een groep medewerkers waarvoor de no-riskpolis onbeperkt geldt zolang zij werken. Dan gaat het om onder andere mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister. Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of u als werkgever de afgesproken banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. U kunt zodoende het register raadplegen. De mensen die hierin staan, vallen namelijk standaard onder de no-riskpolis en tellen zodoende mee voor de banenafspraak.

 

Zo zou de no-riskpolis een stimulans voor u kunnen zijn om mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Wilt u als werkgever vóór het aantrekken van iemand met een arbeidsbeperking nagaan of het werk wel geschikt is voor deze werknemer? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde proefplaatsing.

Met een proefplaatsing kunt u als werkgever in de praktijk ervaren of de medewerker met een arbeidsbeperking bij de organisatie past. Ook krijgt de werknemer de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe werkplek. U kunt een kandidaat enkele maanden op proef nemen met behoud van hun uitkering waarbij dus nog geen salaris wordt betaald. Proefplaatsing is dus bedoeld voor de werknemers die moeilijk werk kunnen vinden. In aanmerking komen de werknemers met een WAO-uitkering, WIA-uitkering, WAZ-uitkering, Wajong-uitkering, Ziektewetuitkering of WW-uitkering.

Let wel: door de term ‘no-risk’ zou gedacht kunnen worden dat u, bij de medewerkers die onder deze polis vallen, niet verantwoordelijk bent voor de re-integratieverplichting, dit is echter wel het geval.