De loonsanctie, voorkomen is beter dan genezen!

Wanneer u als werkgever onvoldoende inspanningen levert om een zieke werknemer te laten re-integreren, loopt u het risico op een loonsanctie. Helaas is het lang niet altijd duidelijk wat precies wordt bedoeld met de term ‘voldoende inspanningen’.

Wat is een loonsanctie en wanneer kunt u deze opgelegd krijgen?

Als werkgever krijgt u mogelijk eens te maken met langdurig ziekteverzuim onder een van uw werknemers. Als werkgever kunt u pas na 104 weken een ontslagvergunning aanvragen. Zoals wellicht bekend, geldt op grond van de wet dat het loon van uw zieke werknemer gedurende twee jaar doorbetaald moet worden en bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemer.

Als uw werknemer na twee jaar nog ziek is, kan een WIA uitkering worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV beoordeelt of u als werkgever aan uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Als het UWV van mening is dat u dat niet heeft gedaan, dan kan de loondoorbetalingsverplichting worden verlengd met maximaal één jaar. Dit wordt de loonsanctie genoemd. Een loonsanctie kan om zowel administratieve als inhoudelijke redenen worden opgelegd.

De administratieve loonsanctie wordt opgelegd als u als werkgever geen (volledig) verzuimdossier heeft bijgehouden. De inhoudelijke sanctie wordt opgelegd als het UWV vindt dat u als werkgever te weinig hebt gedaan om uw werknemer te laten re-integreren.

Vooral de inhoudelijke loonsanctie is vaak onderwerp van geschil tussen werkgever en het UWV. De reden achter de sanctie is dat u als werkgever in de verlengtermijn van één jaar, het tekortschieten in de re-integratieverplichtingen kunt herstellen.

Uw re-integratieverplichting staat bekend als de Poortwachterstoets. Hiermee wordt getoetst of uw re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Vanwege de interpretatieruimte die in de eis ligt, kan het voor u als werkgever verstandig zijn om dit toetsingskader extern te laten beoordelen door een deskundige. Zo krijgt u een objectiever beeld van uw inspanningen.

Sinds de invoering van de Poortwachterstoets worden alle verzuimdossiers waarin geconcludeerd wordt dat er reden is voor het verlengen van de loondoorbetaling, vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan een speciaal daarvoor ingestelde commissie, de Landelijke Loonsanctiecommissie (LLC) van het UWV. Het oordeel van de LLC geldt als bindend advies. Zonder akkoord van LLC worden geen loonsancties opgelegd.

Een aanleiding voor oplegging van loonsancties kan ontstaan doordat de bedrijfsarts concludeert dat uw werknemer geen benutbare mogelijkheden meer heeft en u dit advies opvolgt en het UWV is na de beoordeling van het re-integratieverslag echter van mening dat er nog wel mogelijkheden zijn. Een niet oplosbaar probleem zo lijkt het, echter het medisch advies van de bedrijfsarts zal per 1 september 2021 leidend worden.

U doet er daarom vooralsnog verstandig aan om niet zo maar uit te gaan van de advisering door de bedrijfsarts. Meedenken en doorvragen is essentieel en bij twijfel kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV.

Het belang van zorgvuldig handelen van u als werkgever moet worden onderstreept zeker in geval van een zieke werknemer, en het belang om u als werkgever tijdig te laten adviseren.