Het moet niet gekker worden!

De kantonrechter Noord-Holland deed onlangs uitspraak in een merkwaardige zaak. Wat was er aan de hand?

Jaar lang niet verschijnen

Een werkneemster werd ziek en heeft zich ziek gemeld bij de werkgever. Enige tijd later werd zij hersteld verklaard door de bedrijfsarts. Desondanks verscheen zij niet op haar werk. Hierop heeft de werkgever besloten het loon van de werkneemster  stop te zetten. De werkgever liet echter na om verdere acties te ondernemen, zoals het indienen van een verzoek tot ontbinding. Een jaar later meldde de werkneemster zich weer bij haar werkgever, gaf aan dat zij beschikbaar was voor werk en maakte aanspraak op loon. Vervolgens ontstond discussie over de vraag of de werkneemster door een jaar lang niet op het werk te verschijnen, de arbeidsovereenkomst had opgezegd.

Duidelijke en ondubbelzinnige opzegging

De kantonrechter overwoog als volgt. Voor een opzegging of beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging vereist. Deze mededeling is door de werkneemster niet gedaan, dus is de arbeidsovereenkomst niet geëindigd. Hoewel dit formeel juridisch misschien juist is, was deze beslissing voor de werkgever natuurlijk wel een hard gelach. Het boerenverstand zegt immers: “Het moet toch niet gekker worden.” Gelukkig bepaalde de kantonrechter wel dat het voor rekening van de werkneemster kwam dat zij niet op haar werk was verschenen, zodat de werkgever over die periode geen loon behoefde door te betalen. Wel bepaalde de kantonrechter dat de werkneemster weer tot het werk diende te worden toegelaten.

Verstoorde arbeidsverhouding

Mij dunkt dat de gegeven situatie tot een vertrouwensbreuk dan wel verstoorde arbeidsverhoudingen leidt en dat de werkgever alsnog zal aansturen op beëindiging van het dienstverband. Voor de arbeidsrechtpraktijk is interessant of de kantonrechter onder die omstandigheden zou oordelen dat de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, waardoor haar geen recht op een transitievergoeding toekomt. Wordt mogelijk dus vervolgd!