Privacy beleid

 

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Voor Schipper en Lof is de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens een serieuze zaak. Schipper en Lof zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (die in werking treedt per 25 mei 2018), hierna: “de Verordening” alsmede de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Schipper en Lof kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u ons Privacybeleid te allen tijde inzien.

Toestemming voor gegevensverwerking
Indien u via onze website een contactformulier invult, dient u een aantal persoonlijke gegevens op te geven. Voordat u uw persoonlijke gegevens kunt invullen, geeft u ons toestemming voor de verwerking ervan door middel van het aankruisen van het vakje rechtsonder aan de webpagina. Pas nadat u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, worden de door u ingevulde gegevens opgeslagen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u Schipper en Lof een e-mail stuurt, zullen wij uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden. In het kader van een commerciële relatie zouden wij u berichten en/of uitnodigingen kunnen sturen. Schipper en Lof kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of in het kader van de uitvoering van dienstverlening aan cliënten.

Uw rechten
Indien u Schipper en Lof toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U hebt het recht om Schipper en Lof te verzoeken u inzage te verlenen in uw door Schipper en Lof verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Schipper en Lof Advocaten, Keesomstraat 6B, 1821 BS Alkmaar.

Uw verzoeken zullen binnen een maand inhoudelijk worden afgehandeld.

Afhankelijk van de doeleinden van de gegevensverwerking zullen persoonsgegevens korter of langer worden bewaard. Schipper en Lof is verplicht om u desgevraagd mee te delen hoe lang uw gegevens worden bewaard.

Klachten over de gegevensverwerking door Schipper en Lof kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Register
Schipper en Lof houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten. In dit register wordt bijgehouden met welk doel de verwerking van persoonsgegevens geschiedt, wordt een beschrijving gegeven van de categorieën van betrokkenen, van de persoonsgegevens, van de ontvangers van persoonsgegevens, van de beoogde termijnen waarbinnen gegevens worden gewist en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.


Veiligheidsmaatregelen

Schipper en Lof heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en om te waarborgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening.