Een schorsing of non-actiefstelling: wat u moet weten!

De termen schorsing en non-actiefstelling worden vaak naast en door elkaar gebruikt en staan niet in de wet omschreven. In bepaalde cao’s worden aan de begrippen wel verschillende definities gegeven. Met een schorsing wordt dan beoogd een disciplinaire maatregel of straf aan de werknemer op te leggen. De mogelijkheid van een non-actiefstelling wordt in bepaalde cao’s toegepast als ordemaatregel. In welke situatie mag u geschorst worden of op non-actief worden gesteld en wat moet u doen bij een schorsing of non-actiefstelling?

Voor schorsing dient uw werkgever een zeer zwaarwegende reden te hebben, zoals bijvoorbeeld ernstig wangedrag. Van uw werkgever mag verlangd worden dat hij een eventuele misdraging zorgvuldig onderzoekt, waarbij hij rekening dient te houden met de omstandigheden van het geval.

Op non-actiefstelling is een ordemaatregel. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of als u als werknemer een andere baan heeft gevonden en uw werkgever niet wil dat u nog toegang heeft tot informatie op het werk. U wordt daarmee ontheven van uw werkzaamheden. Dit wordt in de praktijk ook wel vrijstelling van werk genoemd.

Ga nooit direct akkoord als u op non-actief gesteld of geschorst wordt. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw werkgever. U doet er verstandig aan uw werkgever schriftelijk te laten weten dat u beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat u er vanuit gaat dat uw loon wordt doorbetaald. Uw loon dient altijd te worden doorbetaald. Schorsing ligt in principe in de risicosfeer van uw werkgever en behoort in redelijkheid voor rekening van uw werkgever te komen.

U kunt er belang bij hebben dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Denk aan het belang van de aantasting van uw goede naam of het verlies van vakbekwaamheid. U kunt in dat geval in kort geding wedertewerkstelling vorderen. De rechter zal dan een belangenafweging moeten maken.

Vooropgesteld moet worden, dat schorsing altijd een tijdelijke maatregel behoort te zijn. In sommige cao’s is de maximale schorsingsduur beperkt tot 14 dagen en deze kan dan één keer voor eenzelfde periode worden verlengd. De duur van de non-actiefstelling verschilt, afhankelijk van de reden voor de non-actiefstelling. De schorsing of non-actiefstelling mag echter niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.

Wordt u geconfronteerd met een schorsing of non-actiefstelling? Bel ons voor advies!