Sollicitant met een strafblad: melden of niet?

Tijdens een sollicitatie hoeft de sollicitant niet te melden dat zij zwanger is, of dat sprake is van een medische aandoening. De potentiële werkgever mag in verband met de privacy ook niet vragen naar de medische gegevens van een sollicitant. Voor bepaalde functies geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld voor een profvoetballer, waarbij een medische keuring voorafgaand aan de aanstelling wel is toegestaan.

Ongeschikt voor functie

Indien de ziekte of aandoening de sollicitant ongeschikt maakt voor de functie waarop wordt gesolliciteerd en de sollicitant weet dit, of behoort dit te weten, dan dient het wel gemeld te worden bij de sollicitatie. Uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 1981 blijkt zelfs dat het verzwijgen tijdens de sollicitatie in dat geval kan leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet.

  Ik heb een medische aandoening en wil graag advies.

Strafrechtelijk verleden

Maar hoe zit het eigenlijk met een strafrechtelijk verleden?  Dient een sollicitant hiervan melding te maken bij zijn sollicitatie? Hiervoor geldt hetzelfde als voor een medische aandoening. In beginsel hoeft een sollicitant slechts uit eigen beweging openheid over zijn strafrechtelijk verleden te geven indien hij weet of behoort te weten dat deze informatie van wezenlijk belang is voor de functie.

Ik heb een strafrechtelijk verleden en wil graag advies.

Kantonrechter Enschede

In een zaak die speelde voor de kantonrechter in Enschede in 2013 was het volgende aan de hand. Een werknemer is voor bepaalde tijd in dienst getreden als arts. Vervolgens ontvangt de werkgever een anonieme tip dat één van de artsen een crimineel verleden heeft. De betreffende werknemer erkent dit ook tijdens het daaropvolgende gesprek, waarop de werkgever de werknemer vrijstelt van werkzaamheden en de arbeidsovereenkomst van rechtswege laat eindigen.

De kantonrechter diende de vraag  te beantwoorden of de werknemer tijdens het sollicitatiegesprek zelf zijn strafrechtelijke verleden aan de kaak had dienen te stellen. De rechter beantwoordde deze vraag ontkennend, omdat er geen sprake was van recidivegevaar. Een werkgever mag in een sollicitatieprocedure niet vragen naar een strafrechtelijk verleden. Dat uitgangspunt is in verschillende verdragen vastgelegd  en ook opgenomen in de sollicitatiecode van de Stichting van de Arbeid. Een werkgever mag een werknemer echter wel vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) over te leggen. Op die manier hoeft zij niet rechtstreeks te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden, maar kan zij wel consequenties verbinden aan het uitblijven van de gevraagde VOG.

Wil je gaan solliciteren en wil je advies over de informatie die je moet verstrekken, neem dan contact met ons op!