Thuiswerken: werkgeversaansprakelijkheid

Sinds de uitbraak van Corona wordt er op grote schaal thuisgewerkt. De vraag die speelt is of en in hoeverre de werkgever verantwoordelijk is voor de thuiswerkplek. Waaruit bestaat de zorgplicht in deze voor de werkgever? De zorg voor de thuiswerkomstandigheden die niet altijd even ergonomisch zullen zijn. En kan er wel volgens de normen van de Arbowet worden gewerkt?

 

Er bestaat echter geen absoluut of wettelijk recht op thuiswerken. De werkgever mag het verzoek van de werknemer om thuis te willen werken, in goed overleg, dan ook naast zich neerleggen. Maar er zijn situaties waarin het onder goed werkgeverschap valt om iemand thuis te laten werken in deze tijd van Corona. Bijvoorbeeld als iemand een kwetsbare gezondheid heeft of als thuiswerken geen productieverlies oplevert en het technisch ook mogelijk is. Maar hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer u als werknemer fysieke klachten ondervindt door het thuiswerken?

 

De werkgever heeft vanuit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek een zorgplicht richting de werknemer om te voorkomen dat deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Op het moment dat de werkgever toestaat dat u als werknemer thuiswerkt, strekt zijn zorgplicht zich ook uit over het thuiswerken. Het Gerechtshof Amsterdam achtte op 7 september 2006 een werkgever aansprakelijk voor de RSI-klachten die zijn werknemer als gevolg van thuiswerken had opgelopen. (ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5431).

 

Op grond van de voornoemde gerechtelijke uitspraak kan worden geconcludeerd dat werkgevers bij thuiswerk geen lichtere zorgplicht hebben. Naast het zorgen voor een ergonomische werkplek, een ergonomische inrichting ziet op het meubilair, de apparatuur en de werkomgeving, is het geven van een behoorlijke instructie met betrekking tot de risico’s van onder andere beeldschermwerk een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van werkgever.  Een en ander zal altijd afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval.