Verdeling

Voordat een nalatenschap kan worden verdeeld dienen eerst alle schulden van de nalatenschap  te worden voldaan, het afgeven van legaten daaronder begrepen. Een schuld van de nalatenschap die wel eens over het hoofd wordt gezien, is de schuld die kan zijn ontstaan als gevolg van het overlijden van de eerste ouder. Als de erfgenamen in de nalatenschap van de tweede ouder dezelfde personen zijn als die een vordering hebben als gevolg van het overlijden van de eerste ouder, ontstaan er doorgaans geen problemen. Eenieder is in beginsel gerechtigd tot gelijke delen in het saldo van de nalatenschap, als schuldeisers tevens erfgenaam. Anders kan het zijn als die personen niet dezelfde zijn of de omvang van de aanspraken verschilt. In de praktijk kan dat nog wel eens leiden tot onaangename gevolgen die vooraf niet (voldoende) inzichtelijk waren.

Als er een executeur of vereffenaar is benoemd, draagt die doorgaans zorg voor het betalen van de schulden van de nalatenschap. In voorkomende gevallen dienen nalatenschapsgoederen te gelde te worden gemaakt, hetgeen aanleiding kan geven tot discussie. Bijvoorbeeld als één van de erfgenamen in de tot de nalatenschap behorende woning woont en die woning moet worden verkocht om de schulden van de nalatenschap te kunnen betalen.  In beginsel kan er niet worden verdeeld zo lang een executeur of vereffenaar “in het zadel zit”. Anders zou dat kunnen zijn als de nalatenschap voldoende toereikend is, de erfgenamen het met elkaar eens zijn en de executeur/vereffenaar instemt met een (partiele) verdeling, bijvoorbeeld van de sieraden.

Nadat de schulden van de nalatenschap zijn voldaan, kan worden bezien wat er voor de erfgenamen resteert.  Een verdeling kan alleen rechtsgeldig plaatsvinden als alle deelgenoten daarbij zijn betrokken en het met een bepaalde wijze van verdeling eens zijn. Zij niet alle deelgenoten betrokken, dan is de verdeling nietig. Heeft die verdeling bij notariële akte plaatsgevonden, dan is de verdeling vernietigbaar.  In de praktijk blijkt dat er tussen erfgenamen talloze discussies kunnen ontstaan en bestaan over de (wijze van) verdeling. Het kan zijn dat meerdere personen hetzelfde (onroerend) goed toebedeeld willen krijgen, er een discussie bestaat over de waarde van verschillende vermogensbestanddelen, er schenkingen dienen te worden ingebracht of schulden dienen te worden toegerekend, er vermogensbestanddelen lijken te zijn verdwenen, etc.. Ook komt het voor dat sommige erfgenamen simpelweg niet willen meewerken, omdat er sprake is van onopgeloste conflicten uit het verleden.

Als een oplossing  in onderling overleg niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren, kan een procedure aanhangig worden gemaakt waarin wordt gevorderd de verdeling van de nalatenschap vast te stellen of een bepaalde wijze van verdeling te gelasten. Omdat geen van de deelgenoten verplicht kan worden om in een onverdeeldheid te blijven zitten, heeft een procedure over de verdeling  vaak een zeer goede slagingskans. Een rechter zal in beginsel verdelen, alleen de manier waarop zal worden verdeeld  is vooraf niet met zekerheid te voorspellen. De rechter dient bij de verdeling rekening te houden met de belangen van al de partijen alsmede het algemeen belang,  en heeft bij die verdeling een grote mate van vrijheid.

Vragen die bij een verdeling kunnen opkomen zijn:

  • wie kan de verdeling van de nalatenschap vorderen en wanneer kan daartoe worden overgegaan?
  • welke waarde(n) dient (dienen) te worden genomen en hoe wordt omgegaan met een onderbedeling of een overbedeling?
  • kan een voorschot worden uitgekeerd?
  • wie betaalt de aan de gemeenschappelijke goederen verbonden kosten en wie draagt het risico van een eventuele waardevermindering zo lang er niet is verdeeld ?
  • hoe wordt er om gegaan met schenkingen die aan bepaalde erfgenamen tijdens het leven zijn gedaan en op welk moment moeten de erfgenamen die tevens een schuld hebben aan de nalatenschap hun schuld (terug) betalen?
  • als na de verdeling blijkt dat er een vermogensbestanddeel is vergeten of een verkeerde waarde is gehanteerd, kan ik daar dan nog iets aan doen?

Bent u in een verdeling betrokken, of wilt u tot verdeling komen  maar komt u er gezamenlijk niet uit, dan kunt u altijd even per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.