VOG: verplicht of niet?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft werkgevers zekerheid dat iemands gedrag geen belemmering vormt voor de uitoefening van een bepaalde functie. Door werkgevers wordt daarom weleens om een VOG gevraagd. Soms is  het overleggen van een VOG zelfs een voorwaarde voor indiensttreding en voor sommige beroepen is overlegging van een VOG wettelijk verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor onderwijzers, medewerkers in de kinderopvang en taxichauffeurs.

VOG verplicht

Zoals hiervoor al aangegeven is het overleggen van een VOG in bepaalde branches wettelijk verplicht. Ook kan sprake zijn van een continue screening. Dit houdt in dat wanneer iets wijzigt in de justitiële documentatie van een medewerker, door Justis (de organisatie die VOG-aanvragen beoordeelt en VOG’s afgeeft) geoordeeld kan worden dat de werkgever een nieuwe VOG van zijn medewerker moet vragen. De werkgever wordt daarvan dan op de hoogte gebracht.

VOG als ontbindende voorwaarde

Werkgevers kunnen er voor kiezen het overleggen van een VOG als ontbindende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Aan een VOG zit geen geldigheidsduur. Een werkgever mag dan ook zelf bepalen hoe recent de VOG dient te zijn.

Ik ben ontslagen wegens het niet overleggen van een VOG en wil graag advies!

Ontslag

Is het niet overleggen van een VOG ook reden voor ontslag? Voor de rechtbank Zeeland West-Brabant speelde in 2016 een dergelijke zaak. Een ICT’er in het onderwijs kon na vier maanden nog steeds geen VOG overleggen. De werkgever stelde een deadline voor het alsnog overleggen van de VOG en gaf aan bij het uitblijven ervan stappen te zullen ondernemen. Omdat de werknemer de gestelde deadline ongebruikt liet verstrijken, stelde de werkgever de werknemer uiteindelijk op non-actief en ging over tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de werknemer niet verwijtbaar had gehandeld, omdat in de arbeidsovereenkomst het verkrijgen van een VOG niet als ontbindende voorwaarde was opgenomen. Ook viel het niet aan de werknemer te wijten dat hij de werkgever niet informeerde en was van disfunctioneren geen sprake. Het niet overleggen van een VOG maakt iemand namelijk niet direct ongeschikt voor de functie. Omdat op basis van de wet het overleggen van een VOG voor deze functie in het onderwijs vereist was, kon van de werkgever echter niet gevergd worden dat hij de arbeidsovereenkomst in stand hield. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst daarom wel ontbonden.
Heb je te maken met een situatie waarin een VOG verplicht is of met een situatie van ontslag in verband met een VOG, neem dan contact op voor advies!