Aanvang proeftijdbeding

Over de vraag of uw werkgever de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd en dus rechtsgeldig heeft opgezegd valt te twisten. Daarbij speelt de aanvang van de proeftijd een grote rol. Mogelijk heeft u al voor de overeengekomen startdatum werkzaamheden in het kader van de bedongen arbeid verricht? Waar heeft u recht op indien blijkt dat uw werkgever niet rechtsgeldig heeft opgezegd?

De vraag of de startdatum van de werkzaamheden bepalend is of de datum in het contract, is recent aan de rechtbank Rotterdam voorgelegd. Uitspraak, 22 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9039

De hoofdregel is dat een proeftijd nooit langer mag zijn dan wettelijk is toegestaan. Dit wordt ook wel een ijzeren proeftijd genoemd.

De proeftijd begint in beginsel te lopen vanaf de eerste werkdag die is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Echter hierop bestaat een uitzondering. Aangenomen moet worden dat een proeftijd begint te lopen zodra de werknemer feitelijk aanvangt met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de bedongen arbeid.

In voornoemde zaak twisten partijen over de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd en dus rechtsgeldig heeft opgezegd.

De werknemer heeft de kantonrechter in deze verzocht voor recht te verklaren dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was. De werknemer legt aan zijn verzoek ten grondslag dat sprake is van een opzegging buiten de proeftijd. De man was al voor de overeengekomen indiensttredingsdatum aangevangen met het verrichten van de bedongen arbeid.

Werkgever had namelijk aan de aanstaande werknemer het verzoek gedaan om voor aanvang dienstbetrekking te werken aan een presentatie voor een bijeenkomst.  Dit verzoek is in redelijkheid op te vatten als een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de bedongen arbeid.

De rechter oordeelt dat niet rechtsgeldig is opgezegd, de werknemer heeft recht op een gefixeerde schadevergoeding welke gelijk is aan het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij reguliere opzegging had behoren voort te duren. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt een maand.

Het is aldus vaste rechtspraak dat de proeftijd gaat lopen op het moment dat de werkzaamheden feitelijk aanvangen en niet op de startdatum van de arbeidsovereenkomst.