Algemene voorwaarden

Schipper en Lof advocaten

Keesomstraat 6B

1821 BS Alkmaar

Telefoon: +31 72 572 3537

E-mail: info@schipperenlof.nl

 

Kamer van Koophandel: 37143598

BTW-nummer: NL8176.19.641.B.01

 

 1. Schipper en Lof advocaten is een maatschap van advocaten. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens de maatschap. De artikelen 6:6 lid 2 BW, 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 2. Schipper en Lof advocaten is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijk­heid door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders en accountants. Schipper en Lof advocaten is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheids­beperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Schipper en Lof advocaten voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van Schipper en Lof advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids­verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, doch in elk geval tot € 25.000,--. In gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Schipper en Lof advocaten geldt de beperking niet. De beroepsaansprakelijkheidspolis van Schipper en Lof advocaten is ondergebracht bij HDI Global SE, gevestigd aan de Westblaak 14 te Rotterdam (010-4036100).
 4. Iedere aanspraak jegens Schipper en Lof advocaten vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Schipper en Lof advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Schipper en Lof advocaten
 6. Niet alleen Schipper en Lof advocaten en al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld of betrokken zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 7. Schipper en Lof advocaten heeft een kantoorklachtenregeling. In geval de opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, dan wordt deze behandeld overeenkomstig de kantoorklachtenregeling (te raadplegen via de website van Schipper en Lof advocaten).
 8. Indien de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid, kan de opdrachtgever een geschil met Schipper en Lof advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur
  (sgc.nl). De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt over de kwaliteit van de uitvoering van de verstrekte opdracht en de daarmee samenhangende financiële afhandeling. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt schadeclaims tot een maximum van € 10.000,-- ex BTW en geschillen over declaraties.
 9. Schipper en Lof advocaten is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten. De werkzaamheden en kosten zullen periodiek en verschotten zullen direct aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Schipper en Lof advocaten gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen en haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken.

 

 • Op de rechtsverhouding tussen Schipper en Lof advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.