Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Ziekte en re-integratie advies door arbeidsrecht advocaat

Bent u vanwege ziekte niet in staat te werken, maar weigert uw werkgever loon door te betalen? Dan is het verstandig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Bij ziekte van de werknemer geldt voor de werkgever namelijk een loondoorbetalingsverplichting. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen bij het opeisen van achterstallig loon.

Als de werkneemster met zwangerschapsverlof gaat of wanneer zij ziek is vanwege de zwangerschap geldt de loondoorbetalingsverplichting niet. Wanneer de zwangere werkneemster tussen zes en vier weken voor de uitgerekende datum ziek wordt, zullen deze dagen in mindering worden gebracht op het verlof. Er geldt een opzegverbod tijdens ziekte en zwangerschap, waardoor een werkneemster tijdens ziekte, zwangerschap, zwangerschaps- of bevallingsverlof niet mag worden ontslagen. Dit opzegverbod geldt ook voor de periode van zes weken na het zwangerschapsverlof. Er kan van het opzegverbod worden afgeweken als de reden voor ontslag niet ligt bij de ziekte of zwangerschap.

Er ontstaan diverse verplichtingen voor de werknemer en werkgever bij een eerste ziekmelding van een werknemer. De Wet verbetering poortwachter stelt verplichtingen aan werknemers en werkgevers met betrekking tot re-integratie. Het doel van de wet is om werkgevers en werknemers, samen met de arbodienst of bedrijfsarts, te stimuleren om terugkeer naar het eigen werk zo snel mogelijk mogelijk te maken. Eén van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter is bijvoorbeeld dat er binnen één week na de eerste ziektedag melding moet worden gedaan bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Juridisch advies bij ziekte en re-integratie

Na ziekte volgt de periode van re-integratie. In eerste instantie wordt er bij re-integratie gefocust op terugkeer naar het eigen werk van de werknemer, mogelijk aangepaste werkzaamheden of in deeltijd in plaats van voltijd (eerste spoor). Lukt dat niet, dan wordt gekeken naar passende arbeid. Passende arbeid zijn werkzaamheden op gelijk niveau wat wel uitgevoerd kan worden, dit dient een werknemer altijd te accepteren. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, wordt gekeken naar mogelijke werkzaamheden bij een andere werkgever (tweede spoor).

Een arbeidsrecht advocaat beschikt over de juiste kennis omtrent ziekte en re-integratie. Bent u ondanks het opzegverbod tijdens zwangerschap ontslagen of wilt u juridisch advies en bijstand van een arbeidsrecht advocaat tijdens de periode van re-integratie?

Uw situatie doorspreken?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?