Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Executeur van de nalatenschap

Een executeur heeft tot taak om de nalatenschap van een overleden persoon (de erflater) af te wikkelen. Er zijn verschillende soorten executeurs. Zo is er de begrafenisexecuteur, die uitsluitend de uitvaart van de erflater mag regelen. Daarnaast kent men de beheersexecuteur, die bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen, dat wil zeggen de schulden te voldoen en de vorderingen te incasseren. De executeur heeft de bevoegdheid om zaken van de erflater te gelde te maken als dat nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen. De executeur mag niet zelfstandig verdelen. Als zijn taak er op zit, dan dient hij de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen. De wet gaat uit van de beheersexecuteur. Ten slotte kent men nog de afwikkelingsbewindvoerder, ook wel de driesterren executeur genoemd. De afwikkelingsbewindvoerder heeft vergaande bevoegdheden en mag ook zelfstandig verdelen.  

De executeur wordt door de erflater bij uiterste wil (testament) benoemd. De executeur is vrij om te bepalen of hij zijn taak aanvaardt of niet. Als hij zijn taak aanvaardt, moet hij deze naar behoren uitvoeren. Welke taken de executeur moet uitvoeren, wordt door de erflater in het testament bepaald.

Erfrecht advocaat: benoeming professioneel executeur

In veel gevallen wordt bij testament aan een executeur de bevoegdheid toegekend om een of meer andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Mocht het onderlinge vertrouwen tussen de erfgenamen en de executeur ontbreken, is benoeming van een professionele executeur een optie. Een erfrecht advocaat kan fungeren als een professionele executeur. Om discussies of onduidelijkheid over wensen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen is het goed om tijdens leven met elkaar over dit soort zaken te spreken.

Zoekt u een professionele executeur? Wij helpen u graag. De erfrecht advocaten van Schipper en Lof kunnen u als onafhankelijke partij bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor executeurs (NOVEX).

Ook als de benoemde executeur komt te ontbreken, kan in het testament zijn bepaald dat de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende een vervanger benoemt.

Ontslag executeur

Er kunnen problemen ontstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap, bijvoorbeeld als gevolg van wantrouwen tussen de erfgenamen en de executeur. Een executeur kan worden ontslagen door de kantonrechter, dit kan gebeuren op verzoek van de executeur of op verzoek van bijvoorbeeld een erfgenaam. De kantonrechter toetst dan of er een gewichtige reden is voor ontslag. Als de taak niet naar behoren wordt uitgevoerd of als er is voldaan aan het wantrouwen criterium, kan tot ontslag worden overgegaan. Dat gebeurt echter niet altijd. Verschillende omstandigheden zijn van invloed.

Wenst u advies over executeurschap?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?