Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Schenkingen en giften inbrengen in de nalatenschap

Er bestaat een verschil tussen een schenking en een gift. Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Bij een schenking kunt u denken aan het geven van een geldbedrag van bijvoorbeeld € 5.000 door ouders aan hun kinderen. Een gift kan bestaan in verkoop van een auto aan een kind voor een veel lagere prijs dan de marktwaarde. Het kan zijn dat de erflater vóór zijn overlijden schenkingen of giften doet aan zijn erfgenamen.

De erflater kan in zijn testament of in de schenkingsovereenkomst bepalen dat erfgenamen verplicht zijn de waarde van de aan hen gedane giften in te brengen in de nalatenschap. Onder het voor 2003 geldende recht gold dat kinderen die tevens erfgenaam zijn verplicht waren tot inbreng, tenzij de erflater het tegendeel had bepaald. Onder het huidig erfrecht is het dus andersom. Indien de erflater heeft bepaald dat de erfgenamen verplicht zijn tot inbreng, houdt dit in dat de waarde van de in te brengen gift in mindering komt op hun aandeel in de nalatenschap. Een gift mag geen inbreuk maken op de legitieme portie van de erfgenamen. Inbreng is bovendien niet verplicht voor zover de totale waarde van de door een erfgenaam in te brengen giften zijn aandeel in de nalatenschap overstijgt. Met andere woorden: een erfgenaam hoeft nooit bij te betalen.

Op de inbrengverplichting bestaat voorts de volgende uitzondering. Een geldbedrag – maar ook goederen, zoals een waardevol schilderij –  dat binnen 180 dagen voor het overlijden is geschonken, wordt als onderdeel van de nalatenschap meegerekend.

Erfrecht advocaat: schenkingen en giften

Een erfrecht advocaat kan uitkomst bieden als het in de verdeling niet geheel duidelijk is welke schenkingen en giften wel of niet ingebracht dienen te worden. Daarnaast heeft de erfrecht advocaat expertise ten aanzien van de vraag of en zo ja, welke invloed schenkingen op de hoogte van de legitieme portie hebben.

Zijn er nog onduidelijkheden omtrent de inbrengplicht en wilt u advies van één van onze erfrecht advocaten?

Neem contact met ons op!
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?