Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Billijke vergoeding

Een werknemer heeft in uitzonderlijke situaties recht op een billijke vergoeding. Kort samengevat bestaat recht op een billijke vergoeding indien de werkgever in zaken rondom ontslag ernstig verwijtbaar handelt. De wet kent verschillende billijke vergoedingen, te weten: in geval van ontbinding, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege en na ontslag op staande voet. Indien u recht denkt te hebben op een billijke vergoeding, kunt u een verzoek doen bij de kantonrechter. Het is verstandig om in dat geval de bijstand van een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen bij het inschatten van uw kansen. Het verzoek aan de kantonrechter om een billijke vergoeding ten laste van dewerkgever toe te kennen, dient de werknemer binnen twee maanden na ontbinding, beëindiging of ontslag in te dienen. De kantonrechter zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordelen of de werkgever een billijke vergoeding schuldig is aan de werknemer.

Een wettelijke richtlijn voor de hoogte van de billijke vergoeding bestaat niet. Wel heeft de Hoge Raad een aantal ‘gezichtspunten’ opgesomd voor de hoogte van een billijke vergoeding. Een arbeidsrecht advocaat kan u bijstaan in dit proces en kan controleren of de hoogte van de vergoeding ‘billijk’ is aan de hand van deze gezichtspunten.

Billijke vergoeding of transitievergoeding

In verband met beëindiging van het dienstverband is de werkgever de werknemer in de regel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Daarnaast kan de rechter in sommige gevallen dus ook een zogenaamde billijke vergoeding toekennen. Een werknemer kan in verschillende situaties aanspraak maken op een billijke vergoeding:

  • indien de werkgever of de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt en de kantonrechter oordeelt dat de werkgever voorafgaande aan indiening van het ontbindingsverzoek ernstig verwijtbaar jegens de werknemer heeft gehandeld;
  • na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met toestemming van het UWV. Indien de arbeidsovereenkomst is opgezegd wegens voorgewende redenen, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om aan hem een billijke vergoeding toe te kennen in plaats van vernietiging van de opzegging of herstel van de arbeidsovereenkomst;
  • na het eindigen van de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou een werknemer aanspraak kunnen hebben op een billijke vergoeding.  Ook in dit geval zal de werknemer dienen aan te tonen dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten en dat de arbeidsovereenkomst daarom niet is voortgezet.

Billijke vergoeding berekening

Bij de billijke vergoeding bij ontslag wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Ten eerste  is de mate van verwijtbaarheid van de werkgever erg belangrijk voor het toekennen van een billijke vergoeding. Voor de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag kan er met de gevolgen van het ontslag rekening worden gehouden. Daarbij kan er mede worden gelet op het loon wat de werknemer zou hebben ontvangen als het ontslag zou zijn vernietigd. De hoogte van een billijke vergoeding staat dus niet vast. Het hangt altijd af van de omstandigheden van het geval.

Wilt u er zeker van zijn dat u een zo hoog mogelijk billijke vergoeding krijgt of wilt u advies over de procedure omtrent het aanvragen van de billijke vergoeding?

Uw situatie doorspreken?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?