Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Hulp bij ontslag door een specialist in arbeidsrecht

Als u bent of dreigt te worden ontslagen kan het verstandig zijn een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. Er zijn veel verschillende oorzaken die kunnen leiden tot ontslag. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat onderzoekt of het ontslag rechtsgeldig (is geweest) en of u recht heeft op een transitievergoeding. De arbeidsrecht advocaat is ervaren in het voeren van onderhandelingen over de voorwaarden van beëindiging van het dienstverband. 

Hieronder vindt u informatie over de verschillende gronden voor een rechtsgeldig ontslag.

Opzegging door de werkgever

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim. Bij een voorgenomen opzegging wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurig ziekteverzuim moet de werkgever, als de werknemer niet instemt, het UWV toestemming vragen om het dienstverband te mogen opzeggen. Na de schriftelijke aanvraag van de werkgever aan het UWV heeft een werknemer 14 dagen om hierop te reageren. Er volgt daarna een schriftelijke ronde, mocht het verweer van de werknemer daar aanleiding toe geven. Het UWV toetst een ontslagaanvraag aan de Regeling UWV Ontslagprocedure. Als het UWV toestemming verleent, mag de werkgever opzeggen mits zij rekening houdt met de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn en mits er geen sprake is van opzegverboden. De duur van de procedure bij het UWV mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. De opzegtermijn die echter altijd in acht moet worden genomen is minimaal 1 maand. Als het UWV toestemming verleent voor de opzegging kan de werknemer het ontslag ter toetsing aan de kantonrechter voorleggen. Mocht het UWV de aanvraag hebben afgewezen, kan de werkgever ontbinding vragen bij de kantonrechter.

- Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Omdat het UWV volgens een vast kader toetst of er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot minder arbeidsplaatsen moet de werkgever bij het UWV aannemelijk maken dat:

 1. er structureel (over een periode van ten minste 26 weken) arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 2. de juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 3. er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn:

 • Een onderneming in een verslechterende of slechte financiële situatie;
 • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • Werkvermindering;
 • Het gedeeltelijk of in het geheel beëindigen van het bedrijf;
 • De verhuizing van een onderneming(-sonderdeel);
 • Vervallen van een subsidie of andere financiële ondersteuning.

- Ontslag wegens langdurig ziekteverzuim

Het UWV beoordeelt aan de hand van een toetsingskader of de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een reden is voor ontslag. De werkgever moet aannemelijk maken dat:

 1. de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;
 2. de werknemer niet binnen 26 weken* kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
 3. de werknemer niet binnen 26 weken* zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
 4. de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing;
 5. de termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken**) voorbij is.

* Voor AOW’ers gelden andere termijnen

** Deze termijn kan worden verlengd als aan de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd in verband met schending van de re-integratieverplichting bij ziekte door de werkgever.

Ontbinding door de kantonrechter

Is er geen sprake van bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim, dan is voor een eenzijdig ontslag door de werkgever in geval van een dienstverband voor onbepaalde tijd ontbinding door de kantonrechter vereist. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst slechts op een beperkt aantal gronden ontbinden, te weten:

 • Frequent ziekteverzuim
 • Disfunctioneren
 • Verwijtbaar handelen of nalaten
 • Gewetensbezwaren
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Overige omstandigheden
 • Een combinatie van twee of meer gronden (cumulatie)

- Frequent ziekteverzuim

Wanneer een werknemer geregeld ziek is en het verzuim voor een lange tijd onevenredig hoog is, is er sprake van frequent ziekteverzuim. Er moet daarbij een verband worden gemaakt tussen de impact door de veelvuldig zieke werknemer op de collega’s die voor de zieke werknemer moet invallen dan wel op het productieproces. Deze ontslaggrond doet zich niet vaak voor.

- Disfunctioneren werknemer

Er is sprake van disfunctioneren indien een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van de, tussen werkgever en werknemer, afgesproken arbeid. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer. 

Voordat een werkgever op grond van disfunctioneren een arbeidsovereenkomst kan opzeggen, moet worden aangetoond dat hij de werknemer tijdig van het disfunctioneren op de hoogte heeft gebracht en daarbij de kans heeft geboden het functioneren te verbeteren. Het disfunctioneren mag niet optreden als gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever voor bijvoorbeeld scholing of arbeidsomstandigheden.

Indien ontslag wegens disfunctioneren dreigt en er discussie bestaat over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren, neem dan contact met ons op! Een arbeidsrecht advocaat kan u daarover adviseren.

- Verwijtbaar handelen of nalaten

Van verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer is sprake Indien er - gelet op dat handelen of nalaten - van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst langer wordt voortgezet. Of er daadwerkelijk sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer hangt altijd af van alle omstandigheden van het geval. Bent u op zoek naar juridisch advies over uw situatie en vraagt u zich af of er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten? Neem dan nu contact op met onze arbeidsrecht advocaat.

- Gewetensbezwaren

Indien de werknemer de bedongen arbeid weigert te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar ontstaat er voor de werkgever een redelijke grond voor ontslag. Hierbij dient de werkgever aannemelijk te maken dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en dat het niet mogelijk is de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, al dan niet met hulp van scholing.

- Verstoorde arbeidsrelatie

Er doen zich vaak situaties voor waarin de relatie tussen de werknemer en de werkgever onder druk komt te staan. Dat kan verband houden met (langdurige) ziekte, maar ook met een verschil van inzicht over de manier waarop de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. Zo kan de werkgever menen dat sprake is van disfunctioneren en aansturen op verbetering, terwijl de werknemer het onvoldoende functioneren wijt aan andere omstandigheden, zoals de werkdruk. Als partijen daar niet uitkomen en de situatie escaleert, kan de arbeidsrelatie verstoord raken. Men spreekt dan van een arbeidsconflict. Het zal niet snel tot een redelijke grond leiden als de arbeidsrelatie alleen is verstoord door het gedrag van de werkgever, deze grond moet namelijk beperkt worden uitgelegd. Komt u er met elkaar niet meer uit, vraag bijstand van een arbeidsrecht advocaat.

- Overige gronden

Er zijn ook verschillende overige gronden waardoor de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning of bij detentie of illegaliteit van de werknemer. Ook situaties als het ontslag van de manager met wie verschil van inzicht bestaat over het te voeren beleid zijn denkbaar als overige gronden.

- Cumulatiegrond

Bij ontslag op de cumulatiegrond gaat het om een combinatie van twee of meer van de andere ontslaggronden. Hierbij zal er op die specifieke ontslaggronden (nog) geen sprake zijn van een voldragen ontslaggrond, maar slechts een combinatie van gronden zou kunnen zorgen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Het zal in de praktijk vaak gaan om omstandigheden die onderdeel uitmaken van ontslag wegens wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen en/of een verstoorde arbeidsrelatie. Apart kan elk van de drie leiden tot ontslag, maar er dient dan sprake te zijn van een zogenaamd voldragen ontslagdossier. Het hebben van een compleet en overtuigend dossier blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Om te kunnen inschatten of sprake is van een cumulatiegrond, is inschakeling van een arbeidsrecht advocaat aan te raden. De advocaat heeft ervaring met de verschillende gronden en kan goed inschatten of een beroep op de i-grond kans van slagen heeft.

Niet verlengen tijdelijk contract

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. Een contract voor bepaalde tijd eindigt op de vooraf overeengekomen einddatum. Slechts als het bij schriftelijke overeenkomst is bepaald, is opzegging nodig. De arbeidsovereenkomst zal anders van rechtswege eindigen. De werkgever heeft hierbij een aanzegverplichting. De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever een maand van te voren de werknemer schriftelijk dient te informeren over het al dan niet voortzetten van het tijdelijke contract. Wanneer een werkgever dit niet tijdig doet, verbeurt hij een boete van maximaal één maandloon. 

Ontslag in de proeftijd

Is tussen partijen een geldige proeftijd overeengekomen, dan kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende die proeftijd termijn met onmiddellijke ingang opzeggen. Bij opzegging aan de kant van de werkgever dient hij, op verzoek van de werknemer, schriftelijk opgave van redenen van opzegging te geven. Tijdens een geldige proeftijd zijn de opzegverboden (ontslag tijdens ziekte, zwangerschap, zorg- of ouderschapsverlof en/of lidmaatschap van de ondernemingsraad)  niet van toepassing. De werkgever mag de werknemer echter niet wegens ziekte of zwanger ontslaan, dat maakt het ontslag discriminatoir. 

Onterecht ontslag aanvechten

Bent u onterecht ontslagen en wilt u ondersteuning bij het aanvechten van uw ontslag? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Als u het ontslag wilt aanvechten volgt er een ontslagprocedure bij de rechter. De arbeidsrecht advocaat adviseert u wat de beste mogelijkheden zijn om uw ontslag aan te vechten. De advocaat zal namens de werknemer met de werkgever onderhandelen en er alles aan doen om een zo sterk mogelijke positie te verkrijgen tijdens het aanvechten van het onterechte ontslag.

Neem contact met ons op voor juridische bijstand tijdens een ontslagprocedure.

Uw rechten bij ontslag weten?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.