Getuigenverhoor

In een gerechtelijke procedure worden veel schriftelijke bewijsstukken uitgewisseld. Hieronder vallen ook getuigenverklaringen. Iemand verklaart dan wat hij heeft gezien of gehoord. Maar soms is een schriftelijke verklaring niet voldoende, bijvoorbeeld indien de wederpartij de verklaring betwist. De rechter kan dan bepalen dat een getuigenverhoor dient plaats te vinden.

 

Getuigen

Je mag in beginsel zelf bepalen wie je al getuige oproept. Deze getuigen zijn verplicht om voor de rechter te verschijnen. De werkgever van de getuige is zelfs verplicht om de werknemer extra vrij te geven om te kunnen getuigen. Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt, kan de getuige gedagvaard worden. Een geldige reden om een getuigenverhoor af te zeggen is overmacht. Indien je bijvoorbeeld ziek bent, dan is dit overmacht. Er zal dan geprobeerd worden het getuigenverhoor te verzetten.

 

Procedure

De gang van zaken tijdens een getuigenverhoor is dat de rechter de getuige bevraagt. De eerste vragen die gesteld worden hebben te maken met de personalia van de getuige en de getuige zal gewezen worden op het feit dat hij de waarheid en niets anders dan de waarheid dient te spreken. De advocaten dienen goed op te letten welke vragen gesteld worden en welke antwoorden daar op gegeven worden. Indien (één van) de advocaten menen dat een belangrijke vraag nog niet is gesteld, kunnen zij deze vragen nog stellen aan de getuige. Na het getuigenverhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt van het verhoor.  De getuigen dienen dit document te ondertekenen.

 

De getuigen zijn verplicht de vragen naar waarheid te beantwoorden. Indien zij dat niet doen, plegen zij meineed en lopen zij het risico hiervoor strafrechtelijk vervolgd te worden. In het ergste geval zou dit kunnen leiden tot een gevangenisstraf.

 

Kosten

Een getuigenverhoor kan al snel een aantal uur in beslag nemen. Alle getuigen hebben daarbij recht op een vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken. Denk hierbij aan reiskosten, parkeerkosten, loon voor de niet gewerkte dag, etc. De partij die de getuige heeft opgeroepen dient deze kosten in eerste instantie te voldoen. Uiteindelijk zal de verliezende partij alle kosten voor het getuigenverhoor dienen te vergoeden.