Seksuele intimidatie op de werkvloer

Wat is seksuele intimidatie?

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst wordt ervaren. Seksuele intimidatie kan zowel een intern als een extern karakter dragen. Er is sprake van interne seksuele intimidatie als de persoon die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag een collega of een leidinggevende is. Er is sprake van externe seksuele intimidatie als de persoon die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag een een klant, een gast, een cursist, een patiënt, etc. is.

                               Ik heb een vraag over seksuele intimidatie op de werkvloer

 

De wet en seksuele intimidatie

Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om beleid te voeren waarmee seksuele intimidatie wordt voorkomen. Zij zijn in ieder geval verplicht om het zoveel mogelijk te voorkomen. Werkgevers zijn daarnaast verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie in kaart te brengen. Hieronder vallen ook de risico’s op seksuele intimidatie.

In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 7:646 lid 6 een algemeen verbod op seksuele intimidatie opgenomen. Het artikel geeft de volgende definitie van seksuele intimidatie: “enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat met het geslacht van een persoon verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.” Een slachtoffer van seksuele intimidatie kan via dit artikel een schadevergoeding eisen of andere maatregelen afdwingen bij de werkgever via de rechter.

 

                Ik heb te maken met seksuele intimatie op de werkvloer en wil graag advies

 

Maatregelen tegen seksuele intimidatie

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om seksuele intimidatie op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan. Laat uw werknemers bijvoorbeeld duidelijk weten dat seksuele intimidatie onder geen enkele voorwaarde wordt geaccepteerd, stel een beleid op met duidelijke sancties, spreek de eventuele daders aan op hun gedrag en biedt werknemers de gelegenheid om met een vertrouwenspersoon te praten.

 

Rechters over seksuele intimidatie

Hoe oordelen rechters nu over seksuele intimidatie? Begin januari verscheen in het Financieel Dagblad een artikel waarin werd gesteld dat rechters veel te mild oordelen over seksuele intimidatie. Verschillende advocaten zijn van mening dat werkgevers er op worden afgerekend dat zij niet expliciet in hun gedragsregels hebben opgenomen dat seksuele intimidatie niet wordt geaccepteerd. Er wordt naar de mening van de advocaten door rechters maar zelden geoordeeld dat seksuele intimidatie een reden is voor ontslag op staande voet. Rechters denken daar zelf echter heel anders over. Volgens hen ligt de drempel voor een ontslag op staande voet heel hoog, waarbij rekening dient te worden gehouden met alle persoonlijke omstandigheden. Indien echter het bewijs geleverd wordt van de seksuele intimidatie, dan zijn rechters ook zeer streng en volgt als snel beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het probleem is vaak dat werkgevers het bewijs niet rond krijgen.

 

Heb je te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer en wens je hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.