Studiekosten: hoe zit het nou precies?

Het gaat goed met de economie. De werkloosheid was eind 2018 met 20% gedaald ten opzichte van 2017. Goed nieuws dus! De keerzijde is dat goed personeel niet makkelijk te vinden is en dat vacatures lang openstaan.

Scholing

Werkgevers hebben er dan ook baat bij om te investeren in hun personeel. Dat doen zij onder meer door middel van scholing. Een van de doelstellingen van de Wet werk en zekerheid was ook dat meer wordt gedaan aan scholing van personeel. De kosten van scholing mogen dan ook in mindering strekken op de transitievergoeding. De transitievergoeding  is de vergoeding waarop werknemers na 24 maanden dienstverband in beginsel recht hebben als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten.

Studiekostenbeding

In de praktijk wordt door werkgevers nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opleidingskosten in mindering te laten strekken op de transitievergoeding. Wat wel regelmatig voorkomt, is dat werkgevers in de arbeidsovereenkomst een studiekostenbeding opnemen of met werknemers een aparte studieovereenkomst sluiten. Een studiekostenbeding is anders dan bijvoorbeeld een concurrentiebeding niet wettelijk geregeld. Het komt – net als alle andere overeenkomsten – tot stand door aanbod en aanvaarding. Daarbij dient natuurlijk wel in ogenschouw te worden genomen dat de werknemer niet altijd in de positie verkeert om te onderhandelen over een dergelijk beding. Toch is het voor een werknemer belangrijk om goed te lezen welke regeling de werkgever ten aanzien van de studiekosten voorstelt. Over het algemeen is een studiekostenbeding geldig indien de regeling (a) voorziet in een tijdspanne gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer tijdens de studie opgedane kennis, (b) bepaalt dat de werknemer studiekosten moet terugbetalen indien de dienstbetrekking onmiddellijk of kort na de studie eindigt, (c) bepaalt dat de terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking. Allerlei varianten zijn mogelijk.

Voor de werkgever is van belang dat hij de werknemer duidelijk van tevoren uiteenzet wat de regeling inhoudt. Ten slotte wordt over het algemeen niet aanvaard dat studiekosten worden teruggevorderd indien de werkgever het initiatief tot beëindiging van het dienstverband neemt.