Deeltijdontslag en transitievergoeding?

Heeft een dienstverband minimaal twee jaar geduurd en wordt het op initiatief van de werkgever beëindigd, dan heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Dat is slechts anders indien de beëindiging aan de werknemer te wijten is. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen. Voor de regeling van de transitievergoeding is hierbij aangesloten. Een transitievergoeding is dan ook alleen verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst volledig wordt beëindigd. Maar wat als feitelijk sprake is van een deeltijdontslag? De Hoge Raad heeft hierover in september van dit jaar een uitspraak gedaan.

Hoge Raad

Een leerkracht in dienst bij een scholenkoepel raakte in 2013 voor ongeveer 45% arbeidsongeschikt. Na ommekomst van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken, heeft de werkgever haar aanstelling beëindigd en haar opnieuw voor 0,55 fte benoemd. Dus voor 55% van haar dienstverband. Vervolgens heeft de werkneemster aanspraak gemaakt op een transitievergoeding, dan wel een gedeeltelijke transitievergoeding. De kantonrechter gaf haar gelijk, maar het hof besliste in hoger beroep dat er geen sprake was van het beëindigen van het dienstverband.

Gedeeltelijke transitievergoeding

Naar aanleiding van het door de werkneemster ingestelde cassatieberoep oordeelde de Hoge Raad dat inderdaad geen sprake was van beëindiging van het dienstverband. Toch heeft de werkneemster recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad oordeelde dat de arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd, waardoor de werkgever naar evenredigheid van de omvang van die beëindiging een transitievergoeding is verschuldigd.  Wel benadrukt hij dat de mogelijkheid van deeltijdontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding slechts in bijzondere gevallen moet worden aanvaard, namelijk in gevallen waarbij gedwongen wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Voorbeelden die worden genoemd zijn bedrijfseconomische omstandigheden die het gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen met zich meebrengen of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zoals hier aan de orde.

Heeft u te maken met een deeltijdontslag en wenst u aanspraak te maken op een gedeeltelijke transitievergoeding, neem dan contact met ons op.