Wat houdt een ontslag door een reorganisatie voor u als werknemer in?

Veel ondernemers verwachten de komende maanden hun onderneming te moeten reorganiseren, met (collectieve) ontslagen tot gevolg.

Bent u een werknemer wiens functie bij een reorganisatie op het werk mogelijk komt te vervallen? Weet wat uw rechten en plichten zijn zodat u goed voorbereid bent en weet wat u moet doen om alles zo goed mogelijk voor uzelf te regelen.

Vaak zal uw werkgever u vragen in te stemmen met het ontslag. Bent u het niet eens met uw ontslag of twijfelt u of uw werkgever zich houdt aan de voorwaarden voor ontslag? Ga dan niet akkoord met het voorstel. Uw werkgever moet een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV geeft alleen toestemming voor ontslag als uw werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Die voorwaarden komen hierbij aan de orde.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (ook wel bedrijfseconomisch ontslag genoemd)  is een uiterste maatregel. Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat ontslag noodzakelijk of doelmatig is.

Bij grotere organisaties valt een collectief ontslag vaak onder een Sociaal Plan. In dit plan staat omschreven wat de werkgever moet doen voor de werknemers die hun baan verliezen door de reorganisatie. Bij een ontslag van meer dan twintig mensen is een Sociaal Plan verplicht.

Naast het aannemelijk maken van de bedrijfseconomische reden zal de werkgever moeten laten zien dat hij het afspiegelingsbeginsel in acht heeft genomen. Het afspiegelingsbeginsel is de wettelijke voorgeschreven ontslagvolgorde die de werkgever moet hanteren bij bedrijfseconomisch ontslag.

Van belang is verder dat werkgever dient aan te tonen welke inspanningen hij heeft verricht om u als werknemer te herplaatsen.

Indien de ontslagvergunning is verleend zal uw werkgever binnen 4 weken gebruik moeten maken van die vergunning. De werkgever moet daarbij een opzegtermijn in acht nemen. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn voor de werkgever, zoals die genoemd staat in de arbeidsovereenkomst of de CAO, of indien daar een opzegtermijn ontbreekt aan de wettelijke opzegtermijn, met aftrek van de termijn van de procedure.  De minimale opzegtermijn blijft in ieder geval 1 maand.