Ontslagbescherming van een klokkenluider

Ervaart u misstanden binnen de bedrijfsvoering van uw werkgever en wilt u weten wanneer u wordt beschermd tegen ontslag? Als een werknemer te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand meldt, mag de werkgever de werknemer op grond van artikel 7:658c BW niet benadelen tijdens en na behandeling van deze melding. Een werknemer doet te goeder trouw en naar behoren een melding als in procedureel en materieel opzicht zorgvuldig wordt gehandeld. Wat houdt dit nu precies in?

In procedureel opzicht is het uitgangspunt dat er eerst intern moet worden gemeld, tenzij duidelijk is dat dit geen effect zal hebben of als er regels zijn die de melding van de werknemer rechtvaardigen. Als het intern niet tot het juiste resultaat leidt, dienen de feiten op een passende en evenredige manier aan een derde worden bekend gemaakt. De rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2003:AL7090) oordeelde dat een werknemer zijn geheimhoudingsplicht niet had geschonden, omdat de werkgever geen gehoor gaf aan drie eerdere interne meldingen.

In materieel opzicht moet de klokkenluider een redelijk vermoeden hebben dat de feiten – met documenten voldoende onderbouwd – juist zijn. De bekendmaking aan een derde moet daarnaast een maatschappelijk doel dienen dat in maatschappelijk opzicht zwaarder weegt dan het bedrijfsbelang.

De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:15650) oordeelde recent dat een werknemer zich niet achter het “klokkenluiders-artikel” kon verschuilen. De werknemer in kwestie had gevoelige informatie over zijn werkgever verstrekt aan de advocaat van een collega die in conflict verkeerde met de werkgever. De rechtbank oordeelde dat de werknemer – los van het geheimhoudingsbeding – de plicht had geschonden zich als een goed werknemer te gedragen. Dit leverde voor de werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet op. De werknemer werd niet gezien als klokkenluider, omdat er geen sprake was van het ‘te goeder trouw en naar behoren melden’ van een vermoeden van een misstand.

Een klokkenluider geniet dus enige ontslagbescherming. Echter blijft er, ook als er sprake is van een misstand die in het algemeen belang moet worden bestreden, jegens de werkgever altijd de plicht tot discretie en loyaliteit bestaan.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?