Weigeren verzoek ouderschapsverlof vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang?

De regeling van het ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 veranderd. Waar deze regeling vóór augustus 2022 bestond uit de mogelijkheid om 26 weken onbetaald verlof op te nemen gedurende de eerste acht levensjaren van het kind, gaat het nu om 9 weken betaald en 17 weken onbetaald verlof gedurende het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering is 70% van het (maximum)dagloon en wordt uitgekeerd door het UWV op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo).

De werkgever kan in geval van een aanvraag ouderschapsverlof de werknemer vragen het verlof te wijzigen vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Van een dergelijk zwaarwegend belang is slechts sprake als toewijzing van het ouderschapsverlof de gang van zaken in de onderneming ernstig zou ontwrichten. In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever het verlof weigeren.

In een recente uitspraak verzocht een werkneemster om ouderschapsverlof van 9 weken op te nemen aansluitend aan haar bevallingsverlof (ECLI:NL:RBROT:2023:1355). De werkgever wees dit verzoek af wegens een zwaarwegend bedrijfsbelang met de motivering dat, wegens de krapte op de arbeidsmarkt, de functie niet kan worden opgevuld. Er zijn maar twee andere werknemers werkzaam op de betreffende afdeling. Het extra belasten van deze twee werknemers brengt volgens de werkgever risico’s met zich mee. Bovendien is het onmogelijk om voor de korte duur van het verlof een ervaren medewerker te vinden, aldus de werkgever. De kantonrechter kan de argumenten van de werkgever enigszins volgen, maar ziet de risico’s als gevolg van de extra belasting niet in. De kantonrechter oordeelt dan ook dat geen sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang, zodat het ouderschapsverlof van de werkneemster niet mag worden gewijzigd. Verder neemt de kantonrechter in zijn beslissing mee dat de werkneemster slechts 17,5 uur per week werkzaam is en de collega’s het werk ook tijdens het genoten bevallingsverlof van de werkneemster hebben overgenomen. Bovendien gaat het om een korte periode van 9 weken.

Een verzoek tot het opnemen van ouderschapsverlof zal derhalve niet snel worden kunnen worden afgewezen wegens een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het is voor werkgevers daarom verstandig om tijdig het gesprek met de werknemer aan te gaan. Niet alleen kan de Wazo-uitkering op deze manier tijdig worden aangevraagd, er kan ook tijdig aandacht worden besteed aan het eventuele probleem van de personele bezetting.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?