Wijziging ouderschapsverlof aanstaande

Om ouders tegemoet te komen bij de geboorte van een kind heeft de Tweede Kamer ingestemd met het invoeren van deels betaald ouderschapsverlof. Het kabinet wil het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen om zorg en werk te kunnen combineren. Wat betekent dit voor werkgevers en wat verandert er precies?

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Het kabinet geeft met deze besluiten invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans. Vóór augustus 2022 bestond het ouderschapsverlof uit 26 onbetaalde weken in de eerste acht levensjaren van het kind. Daar komt dus nu verandering in.

De eerste 9 van de 26 weken worden betaald. De uitkering wordt aangevraagd bij de werkgever en verloopt via het UWV. De werkgever betaalt deze 9 weken dus niet zelf. Het UWV keert dit uit. De 9 weken betaald ouderschapsverlof moeten twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd en deze 9 weken dienen binnen het eerste levensjaar van het kind te vallen. Het UWV stelt bij de aanvraag het recht en de hoogte van de uitkering vast.

Het betalingsniveau is vastgesteld op 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het gaat om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen.

De werkgever kan de ouderschapsverlofuren niet aftrekken van de vakantie-uren van de werknemer. De werkgever kan de werknemer vragen het verlof anders in te roosteren vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Het veranderde rooster geldt dan voor het hele ouderschapsverlof. Het verzoek om het verlof anders in te roosteren, kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof worden gedaan.

Werkgevers worden geadviseerd om tijdig het gesprek met de werknemer aan te gaan, zodat de uitkering tijdig kan worden aangevraagd en de werkgever maatregelen kan nemen om de personele bezetting op peil te houden. Zeker in tijden als deze, waarin personeel schaars is, is dat geen overbodige luxe.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?