Huwelijkse voorwaarden deel I

Wanneer is sprake van huwelijkse voorwaarden? Als huwelijkse voorwaarden wordt beschouwd elke overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten, waarbij zij de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen, in afwijking van hetgeen zonder de overeenkomst op grond van de wet zou gelden. Voor huwelijkse voorwaarden geldt een vormvereiste: ze moeten bij notariële akte worden overeengekomen. Is aan het vormvereiste niet voldaan, dan zijn de huwelijkse voorwaarden niet geldig. Ook als partijen na het sluiten van huwelijkse voorwaarden een nadere regeling overeenkomen, zal dit bij notariële akte dienen te geschieden.  

Veel huwelijksvermogensrecht is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In 2018 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het huwelijksvermogensrecht. Na jarenlange discussie over het bestaande stelsel heeft de wetgever uiteindelijk gekozen voor een stelsel dat meebrengt dat al het privévermogen dat de echtelieden tot het moment van het sluiten van het huwelijk bezitten ook privé blijft. Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfstellingen blijven buiten de gemeenschap, ook als deze worden verkregen ten tijde van het huwelijk.

Als gevolg van de invoering van deze regeling, is een “nieuw” model huwelijkse voorwaarden in zwang gekomen, namelijk de huwelijkse voorwaarden die inhouden dat een algehele gemeenschap van goederen bestaat. Daarmee kunnen huwelijkspartners regelen dat alles wat voor het huwelijk privé was tot de algehele gemeenschap van goederen gaat behoren. En dus ook dat schenkingen en erfstellingen tot die gemeenschap gaan behoren. Voor de invoering van dit stelsel werd aan erfstellingen en notariële schenkingen veelal een uitsluitingsclausule verbonden. Op die manier kon de erflater of de schenker ervoor zorgen dat het nagelaten of geschonken goed niet bij de “koude kant” terecht zou komen. Wilt u uw kind iets nalaten of schenken, dan kan het met het oog op het bestaan van de hiervoor genoemde huwelijkse voorwaarden nog steeds verstandig zijn om zo’n uitsluitingsclausule op te nemen.

Contact opnemen met een erfrecht advocaat?