Het legaat

Door middel van een erfstelling kan een erflater zijn gehele nalatenschap of een deel daarvan aan iemand nalaten. Deze persoon noemen we dan een erfgenaam. Een erflater kan echter bij testament ook een vorderingsrecht creëren. Zo’n vorderingsrecht heet een legaat. De persoon aan wie een legaat is toegekend, noemen we een legataris (niet te verwarren met een legitimaris, dat is de persoon die zijn legitieme portie heeft ingeroepen). De erflater kan ook een legaat opnemen ten behoeve van bijvoorbeeld een kerk of een goed doel.

Een legaat kan zien op een geldbedrag, maar bijvoorbeeld  ook op een bepaald goed. Het legaat maakt in beginsel dat er een vordering ontstaat op al de tot de nalatenschap geroepen erfgenamen, althans als zij de nalatenschap hebben aanvaard. De erflater kan echter ook hebben bepaald dat het legaat (slechts) ten laste van één van de erfgenamen komt. Die erfgenaam dient het legaat te betalen, of het betreffende goed aan de legataris af te geven.  Als het erfdeel kleiner is dan het bedrag van het legaat, dan kan het legaat worden verminderd. Een legaat is een schuld van de nalatenschap die als laatste voor betaling aan bod komt. Dat betekent dat een legaat pas kan worden betaald, als de andere schulden van de nalatenschap reeds zijn – of kunnen worden – voldaan. Let wel op: een legaat kan worden verminderd, maar als een erfgenaam zuiver heeft aanvaard dan dient deze het bedrag dat de legataris door de vermindering tekort komt in beginsel uit zijn privévermogen betalen. Het kan ook in verband met eventuele legaten dus wijs zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden en in voorkomende gevallen misschien wel om te verwerpen.

In beginsel wordt een legaat opeisbaar met het overlijden van  erflater. Is het legaat een bedrag in geld, dan is de vordering eerst na een half jaar na het overlijden opeisbaar, tenzij bij testament anders is bepaald.  Als deze termijn is verstreken, maar nog geen uitvoering aan het legaat is gegeven, dan kunnen de erfgenamen in gebreke te worden gesteld.

Vragen die in dit kader kunnen opkomen zijn:

  • wat als de erfgenamen mijn legaat niet willen uitbetalen?
  • hoe kan ik de erfgenamen in gebreke stellen?
  • ik heb een legaat ontvangen, tot wanneer kan ik het legaat vorderen?
  • ik ben erfgenaam en kan met mijn erfdeel het legaat niet betalen. Wat moet ik nu doen?

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op via telefoon of e-mail.