Een ongeluk zit in een klein hoekje

Hoewel we steeds vaker thuis werken, bestaat het werk van sommige werknemers voor een belangrijk deel uit autorijden. Denk bijvoorbeeld aan accountmanagers van horecabenodigdheden. Wie veel op de weg zit, heeft meer kans om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Wanneer is nu een werkgever aansprakelijk voor de door een werknemer geleden schade als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval? Heeft een werknemer jegens zijn werkgever recht op schadevergoeding? En wat kan een werkgever in een dergelijk geval het beste doen?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Deze zorgplicht is onder andere bedoeld om ongevallen op de werkplek te voorkomen.

Een verkeersongeval kan in sommige situaties ook worden aangemerkt als een bedrijfsongeval. Als daarvan sprake is, dan geldt eveneens het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval. Of een verkeersongeval aangemerkt kan worden als een bedrijfsongeval, hangt af van de specifieke situatie. Zo zal doorgaans sprake zijn van een bedrijfsongeval wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens werktijd. Woon-werkverkeer wordt echter niet beschouwd als werktijd, waardoor de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is voor ongevallen tijdens woon-werkverkeer.

De aansprakelijkheid vervalt wanneer het ongeval is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer. Een voorbeeld van opzet of bewuste roekeloosheid is het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Goed werkgeverschap houdt onder andere in dat een werkgever voor zijn werknemers een behoorlijke verzekering dient af te sluiten. Een behoorlijke verzekering wil zeggen dat de werknemers in de eerste plaats worden verzekerd tegen schade die kan ontstaan doordat een werknemer als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval. De verzekeringsplicht voor ongevallen geldt ook voor gevallen waarbij werknemers als fietser of voetganger tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden als gevolg van een (al dan niet eenzijdig) ongeval. In principe hebben werknemers ook recht op kosteloze buitengerechtelijke juridische bijstand om hun schade vergoed te krijgen.

In het geval de werkgever geen behoorlijke verzekering voor zijn werknemers in het verkeer heeft afgesloten, of indien deze verzekering geen behoorlijke dekking biedt, is de werkgever aansprakelijk voor het ontbreken van deze verzekeringsdekking en dient hij de kosten van de (materiële en immateriële) schade te betalen.

Het maakt daarbij niet uit of de werknemer schuld heeft aan het ongeval. Ook als het ongeval aan de schuld van de werknemer te wijten is en hij hierdoor letselschade heeft opgelopen, is de werkgever verplicht deze schade te vergoeden, met uitzondering dus van het geval dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Voor werkgevers geldt derhalve het advies om een goede verzekering voor zijn werknemers af te sluiten, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?