Ga niet zonder meer akkoord met een eenzijdige wijziging van uw functie en salaris!

De werkgever heeft op grond van de wet de bevoegdheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen als hierbij een zwaarwichtig bedrijfsbelang gemoeid is. Een werkgever kan hier alleen beroep op doen als er een zogenaamd ‘wijzigingsbeding’ in de cao of de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Hierin staat dat de werkgever een wijziging in arbeidsvoorwaarden kan doorvoeren als dit een zwaarwegend bedrijfsbelang dient waar het belang van de werknemer voor moet wijken. Een voorbeeld van een zwaarwegend bedrijfsbelang is een reorganisatie.

Op grond van rechtspraak mag de werkgever er zonder wijzigingsbeding pas van uitgaan dat de werknemer de nieuwe functie, die een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden inhoudt, heeft aanvaard als uit verklaringen of gedragingen blijkt dat er sprake is van een welbewuste instemming. Deze welbewuste instemming moet zijn gegeven voor de functie én het bijbehorende salaris. Het feitelijk uitvoeren van de bij de nieuwe functie behorende werkzaamheden wordt niet gezien als een welbewuste instemming, omdat werknemers anders het risico kunnen lopen dat hen werkweigering wordt verweten. Uit het Stoof/Mammoet arrest blijkt dat de werkgever een redelijk wijzigingsvoorstel moet doen dat redelijkerwijs door de werknemer moet worden geaccepteerd om daadwerkelijk een wijziging in de functie of het salaris te mogen doorvoeren. Om te beoordelen of er sprake is van een redelijk voorstel moet naar alle omstandigheden van het geval worden gekeken.

Bij de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBOT:2022:4303) speelde recentelijk een kwestie waar door de werkgever een ontslagaanvraag werd ingediend bij het UWV wegens bedrijfseconomische belangen. Dit ontslag werd niet verleend. Vervolgens gaat de werknemer werkzaamheden behorende bij een andere functie uitvoeren. Hoewel in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer er bereidwillig tegenover staat om andere werkzaamheden uit te voeren, stemt hij uitdrukkelijk niet in met een wijziging van de functie en het bijbehorende fors lagere salaris. De kantonrechter stelt vast dat er geen sprake is van een wijzigingsbeding. Volgens de kantonrechter is ook niet gebleken van een redelijk wijzigingsvoorstel van de werkgever, omdat het loon behorende bij de mogelijk nieuwe functie fors lager is dan het loon dat de werknemer in zijn huidige functie verdient. Het kon daarom niet van de werknemer worden verlangd om het eenzijdige wijzigingsvoorstel te aanvaarden.

Met of zonder een wijzigingsbeding, u hoeft niet zonder meer een eenzijdig voorstel tot wijziging van uw functie of salaris te aanvaarden!

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?