Scholingsplicht

De werkgever is verplicht zijn werknemers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Wanneer een functie komt te vervallen of wanneer een werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht zijn werknemer (om) te scholen, zodat uw arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Een ontslag moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wat houdt deze scholingsverplichting precies in?

Wat de scholingsplicht precies omvat, is afhankelijk van de omstandigheden. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat het niet naleven van de scholingsplicht nadelig voor een werkgever kan uitpakken. Bij de herplaatsingsplicht en bij ontslag wegens disfunctioneren speelt scholing een grote rol. Als blijkt dat het disfunctioneren samenhangt met een gebrek aan kansen om scholing te volgen, kan de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen.

De scholingsplicht is sinds de invoering van de WWZ in 2015 wettelijk verankerd en kent in feite twee vormen: noodzakelijke scholing en scholing in verband met herplaatsing. Bij onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden moet ook worden onderzocht of herplaatsing van de werknemer in een passende functie mogelijk is met behulp van scholing.

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de Europese ‘Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in de Nederlandse wet geïmplementeerd zijn. De (wettelijke) scholingsplicht zal door deze richtlijn aangepast worden waardoor werkgevers zich (nog meer) moeten inspannen voor de scholing van werknemers. Het is zodoende van groot belang dat uw werkgever de verplichtingen om voldoende scholing aan te bieden, goed in het oog houdt. De werkgever is verplicht de werknemer te scholen en dit feitelijk en financieel te faciliteren. Hieronder valt bijvoorbeeld het vrijmaken van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten. Als de werknemer een diploma of certificaat nodig heeft voor de uitoefening van een functie, heeft de werkgever een inspanningsplicht. De scholingsplicht bij herplaatsing is voor een deel gematigd. Een werkgever is volgens de jurisprudentie niet verplicht een werknemer te scholen als er geen zicht is op herplaatsing in een passende functie. De duur van de scholing moet in verhouding staan met de termijn van herplaatsing. Ook de financiële positie van de onderneming is daarbij relevant.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?