Legitieme portie

Afstammelingen van een erflater, zoals zijn kinderen, hebben recht op een wettelijk minimum waar het gaat om de erfenis. Een erflater kan zijn kind onterven. Een erflater kan echter niet voorkomen dat een kind zich op het wettelijk minimum beroept. Tot 2003 werd een kind daardoor alsnog erfgenaam, zij het voor een kleiner gedeelte. Met ingang van 2003 is dat veranderd.

Het wettelijk minimum, ook wel de legitieme portie genaamd, is niet langer een erfdeel, maar alleen nog een vordering in geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op spullen, maar alleen aanspraak op een bedrag in geld.

De aanspraak op het wettelijk minimum moet worden gedaan binnen vijf jaar na het overlijden. Dat is de hoofdregel. Als dat niet gebeurt, dan is het recht vervallen. Ook is het mogelijk dat een termijn wordt gesteld waarbinnen een kind zich moet uitlaten over de vraag of hij een beroep op zijn wettelijk minimum doet. Dan eindigt de vervaltermijn dus eerder. Er moet aan dit kind dan wel een redelijke termijn zijn gesteld.

De legitieme portie is gewoonlijk opeisbaar een half jaar na het overlijden. Dan kan om uitkering worden gevraagd. Er zijn echter situaties waarin de legitieme portie op een veel later moment opeisbaar wordt, bijvoorbeeld na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Dan kan dus niet met succes om uitkering worden gevraagd.

De rente over de aanspraak op het wettelijk minimum valt uiteen in twee delen. Er kan enerzijds een aanspraak bestaan op een inflatiecorrectie en anderzijds op vertragingsrente.

Vragen die in dit kader kunnen opkomen zijn:

  • tot wanneer kan ik een beroep doen op mijn legitieme portie?
  • als ik een beroep doe op mijn legitieme portie, krijg ik dan niets meer op grond van het testament?
  • als ik op grond van het testament minder krijg dan mijn legitieme portie, wat kan ik dan?
  • welke giften tellen allemaal mee bij de berekening van de legitieme portie? Is dat altijd beperkt tot 5 jaar voor het overlijden?

Wilt u hier meer van weten, neemt u dan contact met ons op via telefoon of e-mail.