Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Juridisch advies: kindsdeel

De kinderen van een erflater, ook wel zijn afstammelingen genoemd, hebben recht op een deel van de nalatenschap. Dit wordt ook wel het kindsdeel genoemd. Heeft de overledene kinderen, maar geen testament gemaakt, dan wordt de nalatenschap verdeeld over de langstlevende (indien deze er is) en de kinderen. Is er bijvoorbeeld een langstlevende ouder en drie kinderen, dan wordt het kindsdeel als volgt berekend: de langstlevende en de kinderen zijn gezamenlijk erfgenamen en erven voor gelijke delen. In ons voorbeeld is het kindsdeel derhalve 1/4e van de nalatenschap. Hierop geldt een uitzondering wanneer het erfdeel van de langstlevende minder zou bedragen dan een kwart. In dat geval wordt het deel van de langstlevende verhoogd tot een kwart en worden de erfdelen van de overige erfgenamen naar evenredigheid verminderd.

Een kindsdeel kan door de erflater worden beperkt, dat is het geval als een kind wordt onterfd. Heeft u juridisch advies nodig van één van onze erfrecht advocaten bij het berekenen van uw kindsdeel? Neem dan nu contact met ons op!

Kindsdeel en legitieme portie

Het verschil tussen een kindsdeel en een legitieme portie is dat een kind bij onterving slechts aanspraak kan maken op zijn legitieme portie. Het kindsdeel kan worden beperkt door de erflater, maar een legitieme portie is iets waar een kind altijd recht op zal hebben. Een legitieme portie kan slechts bestaan uit een vordering in geld, niet in spullen.

Een onterfd kind kan, als legitimaris, slechts bij een tijdig beroep aanspraak maken op zijn legitieme portie. Een tijdig beroep is binnen vijf jaar na het overlijden of binnen een aan hem gestelde termijn. Deze termijn moet redelijk zijn. Het beste kan er schriftelijk mededeling worden gedaan aan de erfgenamen, vereffenaar, executeur of notaris dat aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie.

Let op: de legitieme portie kan overgaan op de kinderen van een onterfd kind, oftewel de kleinkinderen. Deze situatie doet zich voor als het onterfde kind eerder overlijdt dan de ouder die zijn kind onterfd. In dat geval maakt een kleinkind aanspraak op de legitieme portie van zijn ouder zoals deze zou zijn geweest als hij of zij zonder zonder testament erfgenaam zou zijn geweest.

De legitieme portie bestaat uit maximaal de helft van wat een kind zou hebben gekregen zonder onterving. Een uitzondering hierop bestaat in het geval er vóór het overlijden schenkingen zijn gedaan die bij de berekening van de legitieme portie moeten worden betrokken. Hoe de berekening van een legitieme portie er precies uitziet wordt besproken op de pagina 'legitieme portie'.

Bent u op zoek naar juridisch advies van een erfrecht advocaat over het onterven van uw kind of bent u onterfd en wilt u een beroep doen op uw legitieme portie?

Hoogte kindsdeel weten?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?