Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Recht op informatie van legitimaris

Een legitimaris die niet erfgenaam is, heeft volgens de wet recht op inzage en afschriften van alle bescheiden die nodig zijn voor de berekening van zijn legitieme portie (artikel 4:78 BW). Dit recht kan de legitimaris inroepen jegens de erfgenamen en de executeur die met het beheer van de nalatenschap is belast.

In de praktijk kunnen legitimarissen problemen ondervinden bij het inroepen van hun recht op informatie. Dit recht op informatie is belangrijk om een juiste berekening te kunnen maken van de legitieme portie. Hierbij kan hulp van een erfrecht advocaat u helpen. Een erfrecht advocaat kan behulpzaam zijn bij het (al dan niet via een procedure) opvragen van de benodigde informatie bij de erfgenamen of de executeur om tot een juiste berekening van uw legitieme portie te komen, zodat (tijdig) een beroep op uw legitieme portie kan worden gedaan.

Neem nu contact met ons op!

Recht op informatie bij berekenen legitieme portie: hulp van een erfrecht advocaat

De ervaring leert dat de informatieverstrekking aan een onterfd kind problematisch kan zijn. Deze informatieverstrekking is nodig voor de berekening van de legitieme portie. Voor een onterfd kind is het soms lastig om te weten wat er ten tijde van het overlijden tot de nalatenschap behoorde,  terwijl vaak ook onbekend is welke schenkingen en/of giften door de erflater tijdens leven zijn gedaan. Deze schenkingen c.q. giften zijn van invloed op de hoogte van de legitimaire massa, op basis waarvan de legitieme portie wordt berekend.  Een onterfd kind heeft dan ook recht op en belang bij informatie om de omvang van zijn of haar aanspraak vast te stellen.

Een erfrecht advocaat kan u helpen bij het uitoefenen van uw recht op informatie. Aan de hand van deze informatie kan vervolgens een berekening van de legitimaire massa en van de legitieme portie worden gemaakt.

Op welke informatie een legitimaris precies recht heeft, houdt de gemoederen in de rechtspraak ook bezig. Zo kan het voor de erfgenaam/langstlevende ouder voelen alsof er gedwongen verantwoording moet worden afgelegd over het financiële doen en laten. Daar staan de belangen van de langstlevende en de legitimaris lijnrecht tegenover elkaar.

Wilt u met een erfrecht advocaat de mogelijkheden over uw recht op informatie bespreken? Of heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw legitieme portie? Onze erfrecht advocaten helpen u graag verder.

Neem contact met ons op
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?