Re-integratie en loonsanctie

Tijdens de eerste 104 weken van ziekte dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen. Daarnaast dienen de werkgever en de werknemer er samen alles aan te doen om de werknemer weer te laten re-integreren. In beginsel dient deze re-integratie gericht te zijn op terugkeer in het eigen werk. Mocht dit niet lukken, dan moet gekeken worden naar re-integratie bij een andere werkgever.

 

Wanneer wordt een loonsanctie opgelegd?

Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV bij de WIA-aanvraag of partijen voldoende re-integratieverplichtingen hebben verricht. Het UWV kan een loonsanctie opleggen wanneer zij van mening is dat een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Het kan dan gaan om de inhoud van de re-integratie, maar ook om het niet of onvolledig invullen van de juiste formulieren of het te laat inleveren van formulieren of het niet tijdig melding doen.

 

Wat houdt de loonsanctie in?

De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. De werkgever is al verplicht om gedurende de eerste 104 weken van ziekte het loon van de werknemer door te betalen. Indien een loonsanctie wordt opgelegd, wordt deze termijn verlengd.

Indien de werkgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen met betrekking tot re-integratie wordt een loonsanctie van een jaar opgelegd. De werkgever krijgt dan wel de kans om alsnog te voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Indien door de werkgever aan de verplichtingen is voldaan, kan de loonsanctie verkort worden. Indien de loonsanctie wordt opgelegd in verband met een administratieve tekortkoming, dan wordt de loonsanctie vaak opgelegd tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering zal ontvangen.

 

Ik heb een loonsanctie opgelegd gekregen en wil graag advies.

 

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

In de rechtspraak is bevestigd dat een werkgever een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om re-integratie. De werkgever mag niet blind vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts. Het is verstandig om daarom de ziekmelding van de werknemer te laten beoordelen.

Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van een draaiboek in geval van ziekte. In dit draaiboek kun je een duidelijk stappenplan opnemen, voorzien van de juiste documenten die tijdig worden gebruikt om het verloop van de re-integratie structureel te kunnen vastleggen. Hiermee kan aangetoond worden hoe de re-integratie is verlopen en welke inspanningen de werkgever heeft verricht.

Vervolgens is het verstandig om tussentijds de re-integratie te laten beoordelen door het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Voor het UWV wordt het dan namelijk moeilijker om een loonsanctie op te leggen gebaseerd op een periode die al is beoordeeld en voor de werkgever gunstig heeft uitgepakt. Of de werkgever kan aan de hand van het deskundigenoordeel de re-integratie aanpassen, zodat dit wel voldoet en de werkgever geen loonsanctie opgelegd krijgt.

 

Kunt u iets doen tegen een loonsanctie?

Tegen een opgelegde loonsanctie kun je binnen zes weken in bezwaar bij het UWV. Vervolgens kun je eventueel in beroep bij de rechtbank.

 

Ik wil bezwaar maken tegen de opgelegde loonsanctie.

 

Heb je een loonsanctie opgelegd gekregen en wens je hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.